Thông báo về việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017 và tạm khấu trừ qua lương tháng 1 năm 2018