Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên trường Đại học công nghệ GTVT hưởng ứng ngày tôn vinh Hiến pháp và pháp luật 9/11/2017


Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên trường Đại học công nghệ GTVT hưởng ứng ngày tôn vinh Hiến pháp và pháp luật 9/11/2017

  • 09/11/2017 10:11
  • Tin tức sự kiện

Hiến pháp ra đời là thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua vào ngày 09/11/1946. Bản Hiến pháp 1946 – Cơ sở pháp lý đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thể hiện một tinh thần triệt để và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Hiến pháp và pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đồng thời đề cao quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật trong đời sống xã hội.

Ngày 20 tháng 06 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Khóa XIII) đã thông qua Luật phổ biến giáo dục pháp luật, văn bản luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Tại Điều 8 của luật quy định: “Ngày 09 tháng 11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội” (Theo Luật phổ biến giáo dục pháp luật). Điều đó đã thể hiện sự ghi nhận quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của nước ta, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Sau 04 năm ban hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức Ngày Hiến pháp và Pháp luật năm 2013 (09/11/2013) đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý rộng lớn, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên trong việc thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Hưởng ứng ngày 09/11/1946 (09/11/2017) - Ngày tôn vinh Hiến pháp và pháp luật của nước ta, toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải đã gương mẫu tìm hiểu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ của nhà trường trong mọi tình huống. Năm 2017, Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Ngày pháp luật (09/11/2017) một cách hiệu quả, thiết thực gắn với các hoạt động thường niên của nhà trường như thông qua: Giáo dục chính trị đầu khóa; các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật với an toàn giao thông; tranh, ảnh, panô ápphích; câu lạc bộ truyền thông và hoạt động của Đoàn thanh niên; đồng thời tổ chức lồng ghép vào công tác giảng dạy chuyên môn, đặc biệt là thông qua các môn học Lý luận chính trị, qua các buổi tọa đàm, đối thoại với sinh viên,v.v… Tổ chức thi tiềm hiểu về Hiến pháp, về các ngành luật của nước ta; tuyên truyền tấm gương điển hình về thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật ở cơ quan, đơn vị,v.v...

Sinh viên tìm hiểu về Pháp luật thông qua các giờ học trên lớp.

Với những hoạt động có ý nghĩa trên, Nhà trường không ngừng đổi mới để tăng cường giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng và bồi dưỡng, khen thưởng, tôn vinh người tốt, việc điển hình trong thi hành và bảo vệ pháp luật; đồng thời, phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn ý thức đạo đức trong sinh viên và cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường. Phát huy tinh thần gương mẫu, chủ động tìm hiểu nghiên cứu về Hiến pháp và pháp luật, tuân thủ pháp luật của cán bộ, giảng viên và công nhân viên, đồng thời kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành thói quen trong việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên trong xây dựng và phát triển nhà trường trong tương lai.

Ly Kiều - Khoa Lý luận chính trị

Tin liên quan