Khoa Lý luận chính trị


Khoa Lý luận chính trị

Địa chỉ: Phòng 512 - Nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043.552.3949
Website: http://utt.edu.vn/lyluanchinhtri
Email: khoallct@utt.edu.vn

Tập thể khoa Lý luận chính trị

Khoa Lý luận chính trị được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1458/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011

Tổ chức nhân sự
- Trưởng khoa: TS. Lương Công Lý
- Phó Trưởng khoa: Ths. Trịnh Thị Thu Hằng
- Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thơm

Đơn vị trực thuộc
- Bộ môn Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin;
- Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh;
Tổng số CB-GV-CNV: 18 (Trong đó: Tiến sĩ: 03; ThS-NCS: 05; Thạc sĩ: 10)

Chức năng
Quản lý, tổ chức đào tạo các môn học lý luận chính trị trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ sau đại học và các trình độ khác theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và xã hội; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất