Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng


Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

  • 05/09/2015 00:09
  • Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo
Địa chỉ: Phòng 409 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04.35528978;
Website: http://utt.edu.vn/dbcldt
Email: phongdbcldt@utt.edu.vn

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1406/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 9/5/2017.

Tổ chức nhân sự:
- Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng : ThS. Tạ Thế Anh
- Phó Trưởng phòng: TS. Phạm Văn Huỳnh
-Tổng số CB-CNV: 12

1. Chức năng
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Công tác khảo thí:
- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác khảo thí;
- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi - kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành;
- Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp: giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi;
- Thẩm định tính chính xác của việc lên điểm sau khi chấm thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm thi các học phần trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần qua sự phản ánh của sinh viên.
b) Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo:
- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường theo tiêu chuẩn đầu ra;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc tự kiểm định theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hướng dẫn, tư vấn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo ở các đơn vị trong Trường;
- Theo dõi đánh giá các chương trình đào tạo hiện có và đề xuất để điều chỉnh cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển;
- Phối hợp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập ý kiến sinh viên, cán bộ giảng viên và nhà sử dụng lao động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
- Tổ chức duy trì cơ sở dữ liệu của Nhà trường về đảm bảo chất lượng đào tạo; 
- Chủ trì tổ chức hội thảo, tập huấn công tác đảm bảo chất lượng đào tạo cho cán bộ giảng viên, người lao động trong Trường; 
- Thực hiện đánh giá trong, tiến tới kiểm định đánh giá ngoài;
- Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Trường, nghiên cứu đưa vào ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại phù hợp với điều kiện Việt Nam và của Nhà trường.
c) Các nhiệm vụ khác:
- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Hằng tháng báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác tháng tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
3. Tổ chức và định biên
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo được tổ chức, điều hành thống nhất giữa các cơ sở đào tạo. Cơ cấu tổ chức của Phòng gồm: Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng và các cán bộ viên chức, người lao động.
- Định biên của Phòng gồm: 
Cán bộ quản lý, viên chức và người lao động do Hiệu trưởng quyết định (có danh sách kèm theo).
4. Nguyên tắc hoạt động
- Hiệu trưởng điều hành hoạt động chủ yếu thông qua Trưởng phòng;
- Trưởng phòng điều hành hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của Phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những việc được giao;
- Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về phần việc được phân công;
- Trưởng phòng là thường trực, ủy viên một số hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng được quyền cho cán bộ viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý nghỉ theo quy định của Nhà trường;
- Cán bộ viên chức và người lao động thuộc Phòng chịu sự quản lý, điều hành của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm về công việc được giao./.

Tin liên quan