Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản


Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản

Địa chỉ: Phòng 106, 107, Nhà H3- Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04.35526714;
Email: banxdcb@utt.edu.vn.

* Tổ chức nhân sự:
- Phó Trưởng ban: ThS. Tống Thị Hương
- Chuyên viên: 05.
* Lịch sử:
Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1408/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 9/5/2017.

1. Chức năng
Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tìm kiếm nguồn vốn, xúc tiến và quản lý đầu tư, phát triển cơ sở vật chất trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; quản lý quy hoạch xây dựng tổng mặt bằng phát triển các cơ sở đào tạo của Trường tuân thủ theo quy định của pháp luật. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Làm đầu mối xây dựng quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển các dự án xây dựng cơ bản bằng các nguồn vốn khác nhau, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định;
- Tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, khai thác cơ hội để lập dự án và xúc tiến đầu tư các dự án xây dựng cơ bản;
- Chủ trì và chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan đến mở rộng đất, dự án xây dựng cơ bản, kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư của các dự án; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư các dự án khi có những nhiệm vụ đột xuất hoặc khi phát sinh bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của Trường;
- Lập thiết kế, dự toán và tổ chức thực hiện các hạng mục sửa chữa nhỏ trong Trường; quản lý mặt bằng quy hoạch xây dựng tổng thể Trường theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, theo dõi và thực hiện các thủ tục quyết toán các hạng mục, dự án hoàn thành trong lĩnh vực xây dựng cơ bản do Trường làm chủ đầu tư; tổ chức kiểm toán theo quy định;
- Tổ chức lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, tuyển chọn các tổ chức tư vấn giám sát công trình có chức năng và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của các quy định hiện hành; chuẩn bị thủ tục, tài liệu giúp Hiệu trưởng đàm phán, ký kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật;
- Theo dõi giám sát thi công và thực hiện các nội dung trong hợp đồng của các dự án, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và thực hiện bảo hành công trình theo các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Theo dõi và báo cáo các thủ tục: Tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo các đầu việc của từng dự án xây dựng cơ bản từ khi chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và đến khi kết thúc đầu tư đưa dự án vào sử dụng;