Trung tâm Công nghệ thông tin


Trung tâm Công nghệ thông tin

  • 07/12/2015 00:12
  • Trung tâm Công nghệ thông tin

Trung tâm Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải được thành lập trên cơ sở tách từ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Công nghệ GTVT.

1. Chức năng
Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý thống nhất các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin của Trường; triển khai nghiên cứu ứng dụng, phát triển phần mềm, đào tạo, tập huấn và các hoạt động dịch vụ về công nghệ thông tin.

2. Tổ chức và định biên
- Giám đốc, Phó Giám đốc và các cán bộ, viên chức, người lao động.
- Các tổ chức năng trực thuộc Trung tâm:
+ Tổ Quản trị mạng và thiết bị;
+ Tổ An ninh mạng - Cổng thông tin điện tử;
+ Tổ Phát triển và ứng dụng phần mềm.

Giám đốc Trung tâm: ThS. Trần Hà Thanh

I. Tổ Quản trị mạng và Thiết bị
1. Nguyễn Văn Thắng          (Tổ trưởng)
2. Nguyễn Văn Thắng
3. Trần Việt Vương
4. Phùng Văn Thuần
5. Mai Trường Sơn
6. Nguyễn Trường Giang
7. Nguyễn Văn Tú
8. Trần Thanh Hà

II. Tổ An ninh mạng – Cổng thông tin điện tử
1. Vũ Duy Tùng        (Tổ trưởng)
2. Nguyễn Văn Chung

III. Tổ Phát triển và ứng dụng phần mềm
1. Trần Hà Thanh     (Giám đốc kiêm Tổ trưởng)
2. Lê Chí Luận
3. Lương Hoàng Anh
4. Nguyễn Tùng Dương

Tin liên quan