Trung tâm đào tạo lái xe


Trung tâm Đào tạo lái xe

Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04.35520249
Website: http://utt.edu.vn/trungtamdaotaolaixe
Email: ttdtlx@utt.edu.vn

Trung tâm đào tạo lái xe được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1449/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011

Tổ chức nhân sự
- Giám đốc: ThS. Nguyễn Hùng Sơn
- Tổng số CB- GV- CNV: 34 người.

Đơn vị trực thuộc
- Tổ văn phòng
- Tổ dạy lái xe

Chức năng
Trung tâm đào tạo lái xe, Trường Đại học Công nghệ GTVT là cơ sở dạy nghề có chức năng quản lý, tổ chức đào tạo lái xe cơ giới đường bộ các hạng theo giấy phép của Tổng cục đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Hà Nội và quy định của Bộ giao thông vận tải.