Trung tâm TVTK - KĐCLCT


Trung tâm Tư vấn thiết kế - Kiểm định CLCT

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà H3, Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 043.5528363
Website: http://utt.edu.vn/trungtamtvkdclct
Email: tttkkdct@utt.edu.vn

Trung tâm Tư vấn thiết kế - Kiểm định Chất lượng Công trình được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1451/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.

Tổ chức nhân sự:
- Phó Giảm đốc : TS. Nguyễn Văn Tân
- Nhân viên: 03 người.

Chức năng:
- Trung tâm Tư vấn thiết kế - Kiểm định chất lượng công trình là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng: Giảng dạy thực hành thiết kế, hướng dẫn thực hành thí nghiệm các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề công trình và các ngành khác trong chương trình kế hoạch đào tạo của Nhà trường; thực hiện đào tạo các lớp thí nghiệm viên thuộc lĩnh vực chuyên môn được Hiệu trưởng giao;
- Thực hiện công tác kiểm định chất lượng vật liệu, chất lượng công trình, tư vấn thiết kế theo quy định của Pháp luật; gắn đào tạo của Trường với thực tiễn sản xuất.