Công ty Cổ phần VIMECO thông báo tuyển dụng lao động năm 2018