DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2022


DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2022

06/07/2022

- Sinh viên kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp theo file đính kèm.

- Mọi ý kiến phản hồi, sinh viên gửi thông tin phản hồi về VP Khoa để tổng hợp.

Thời gian chậm nhất đến 11/07/2022.

Ghi chú: Các sinh viên đã thi đạt chứng chỉ phòng Đào tạo sẽ cập nhật trước ngày 10/07/2022