Kinh tế xây dựng

Ngành: Kinh tế xây dựng | Mã ngành: 52580301

Các chuyên ngành:

✔ Kinh tế xây dựng

Cơ hội việc làm:

Kinh tế xây dựng

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, các công ty tư vấn xây dựng, các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp xây lắp, các tổ chức ngân hàng, kho bạc, kiểm toán…