Cơ khí Đầu máy – Toa xe

Các chuyên ngành:

✔ Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đầu máy – Toa xe

Ước tính đến năm 2020, đường sắt Việt Nam có khoảng 1.100 ÷ 1.200 đầu máy và 50.000 ÷ 53.000 toa xe các loại, trong đó có 4.000 ÷ 5.000 toa xe khách.

Theo Viện chiến lược & Phát triển GTVT Chi tiết tại đây

Cơ hội việc làm:

Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đầu máy – Toa xe

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở vị trí kỹ sư công nghệ tại các ga, trạm, đoạn; các xí nghiệp vận dụng, sửa chữa, đóng mới, các cơ sở đăng kiểm