Kế toán doanh nghiệp

Các chuyên ngành:

✔ Kế toán doanh nghiệp

Cơ hội việc làm:

Kế toán doanh nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm cán bộ kế toán tại các phòng kế toán tài chính của các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp.