Quản trị doanh nghiệp

Các chuyên ngành:

✔ Quản trị doanh nghiệp

Cơ hội việc làm:

Quản trị doanh nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm được các vị trí: Giám đốc điều hành hoặc chuyên viên tại các phòng chức năng của các doanh nghiệp; trợ lý cho các nhà quản lý trong trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.