Học bổng - Chính sách

Học bổng - Chính sách

Phê duyệt cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2014 - 2015 cho các sinh viên thuộc Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kinh tế vận tải đang theo học tại Cơ sở đào tạo Hà Nội (có danh sách kèm theo).

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo danh sách chi trả học bổng KKHT Học kỳ I năm học 2014 - 2015.

Phê duyệt cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2014 - 2015 cho các sinh viên thuộc Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kinh tế vận tải đang theo học tại Cơ sở đào tạo Hà Nội (có danh sách kèm theo).

Phê duyệt cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2014 - 2015 cho các sinh viên thuộc Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kinh tế vận tải đang theo học tại Cơ sở đào tạo Hà Nội (có danh sách kèm theo).

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo danh sách chi trả miễn giảm học phí Học kỳ II năm học 2014 - 2015.

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo danh sách chi trả miễn giảm học phí Học kỳ I năm học 2014 - 2015.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn