Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015)

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo thông báo Danh sách phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy - Ngày 25/10/2015.

 

 

Attachments:
Download this file (151025_1_CC1LL03_Tu tuong HCM.pdf)151025_1_CC1LL03_Tu tuong HCM.pdf[ ]191 kB
Download this file (151025_1_DC1CB13_Toan 3.pdf)151025_1_DC1CB13_Toan 3.pdf[ ]215 kB
Download this file (151025_1_DC2CK32_Vat lieu co khi.pdf)151025_1_DC2CK32_Vat lieu co khi.pdf[ ]203 kB
Download this file (151025_1_DC2KV77_Phap luat kinh te.pdf)151025_1_DC2KV77_Phap luat kinh te.pdf[ ]199 kB
Download this file (151025_1_DC3CA41_Thiet ke cau 1.pdf)151025_1_DC3CA41_Thiet ke cau 1.pdf[ ]210 kB
Download this file (151025_1_DC3CA41_Thiet ke cau 1_P2.pdf)151025_1_DC3CA41_Thiet ke cau 1_P2.pdf[ ]197 kB
Download this file (151025_1_DC3KT24_Ke toan tong hop.pdf)151025_1_DC3KT24_Ke toan tong hop.pdf[ ]211 kB
Download this file (151025_1_DC3KT24_Ke toan tong hop_P2.pdf)151025_1_DC3KT24_Ke toan tong hop_P2.pdf[ ]211 kB
Download this file (151025_1_DC3KT24_Ke toan tong hop_P4.pdf)151025_1_DC3KT24_Ke toan tong hop_P4.pdf[ ]210 kB
Download this file (151025_2_CC3KV49_Thue.pdf)151025_2_CC3KV49_Thue.pdf[ ]186 kB
Download this file (151025_2_DC1LL03_Tu tuong HCM.pdf)151025_2_DC1LL03_Tu tuong HCM.pdf[ ]203 kB
Download this file (151025_2_DC2CK18_Dung sai ky thuat do.pdf)151025_2_DC2CK18_Dung sai ky thuat do.pdf[ ]191 kB
Download this file (151025_2_DC2CK18_Dung sai ky thuat do_P2.pdf)151025_2_DC2CK18_Dung sai ky thuat do_P2.pdf[ ]193 kB
Download this file (151025_2_DC2CT31_Dia chat cong trinh.pdf)151025_2_DC2CT31_Dia chat cong trinh.pdf[ ]205 kB
Download this file (151025_2_DC2DT44_Co so ky thuat do luong.pdf)151025_2_DC2DT44_Co so ky thuat do luong.pdf[ ]205 kB
Download this file (151025_2_DC2KV81_Kiem toan can ban.pdf)151025_2_DC2KV81_Kiem toan can ban.pdf[ ]211 kB
Download this file (151025_2_DC2KV81_Kiem toan can ban_P2.pdf)151025_2_DC2KV81_Kiem toan can ban_P2.pdf[ ]212 kB
Download this file (151025_2_DC3CT91_Kinh te xay dung.pdf)151025_2_DC3CT91_Kinh te xay dung.pdf[ ]212 kB
Download this file (151025_2_DC3DB42_Thiet ke duong 2.pdf)151025_2_DC3DB42_Thiet ke duong 2.pdf[ ]193 kB
Download this file (151025_2_DC3DD44_Ket cau nha thep.pdf)151025_2_DC3DD44_Ket cau nha thep.pdf[ ]196 kB
Download this file (151025_3_CC3KV30_Ke toan HCSN.pdf)151025_3_CC3KV30_Ke toan HCSN.pdf[ ]184 kB
Download this file (151025_3_DC1CB12_Toan 2.pdf)151025_3_DC1CB12_Toan 2.pdf[ ]211 kB
Download this file (151025_3_DC1CB12_Toan 2_P2.pdf)151025_3_DC1CB12_Toan 2_P2.pdf[ ]211 kB
Download this file (151025_3_DC1CB12_Toan 2_P3.pdf)151025_3_DC1CB12_Toan 2_P3.pdf[ ]211 kB
Download this file (151025_3_DC1CB20_Ly thuyet XSTK.pdf)151025_3_DC1CB20_Ly thuyet XSTK.pdf[ ]199 kB
Download this file (151025_3_DC2DT43_Ly thuyet truyen tin.pdf)151025_3_DC2DT43_Ly thuyet truyen tin.pdf[ ]200 kB
Download this file (151025_3_DC2KV65_Kinh te xay dung.pdf)151025_3_DC2KV65_Kinh te xay dung.pdf[ ]198 kB
Download this file (151025_3_DC2KV65_Kinh te xay dung_P2.pdf)151025_3_DC2KV65_Kinh te xay dung_P2.pdf[ ]214 kB
Download this file (151025_3_DC3DB74_Cong trinh duong bo.pdf)151025_3_DC3DB74_Cong trinh duong bo.pdf[ ]184 kB
Download this file (151025_3_DC3DD41_Kien truc DD-CN.pdf)151025_3_DC3DD41_Kien truc DD-CN.pdf[ ]205 kB
Download this file (151025_3_DC3KT21_Ke toan tai chinh 1.pdf)151025_3_DC3KT21_Ke toan tai chinh 1.pdf[ ]208 kB
Download this file (151025_3_DC3KT21_Ke toan tai chinh 1_P2.pdf)151025_3_DC3KT21_Ke toan tai chinh 1_P2.pdf[ ]190 kB
Download this file (151025_3_DC3QT64_Quan tri TCDN.pdf)151025_3_DC3QT64_Quan tri TCDN.pdf[ ]206 kB
Download this file (151025_3_DC3QT64_Quan tri TCDN_P2.pdf)151025_3_DC3QT64_Quan tri TCDN_P2.pdf[ ]206 kB
Download this file (151025_3_DCHT12_Nguyen ly HĐH.pdf)151025_3_DCHT12_Nguyen ly HĐH.pdf[ ]214 kB
Download this file (151025_4_CC2KV62_Kinh te vi~mo.pdf)151025_4_CC2KV62_Kinh te vi~mo.pdf[ ]187 kB
Download this file (151025_4_DC1CB18_Toan 2.pdf)151025_4_DC1CB18_Toan 2.pdf[ ]193 kB
Download this file (151025_4_DC1CB18_Toan 2_DL.pdf)151025_4_DC1CB18_Toan 2_DL.pdf[ ]186 kB
Download this file (151025_4_DC1CB33_Tieng Anh 3.pdf)151025_4_DC1CB33_Tieng Anh 3.pdf[ ]204 kB
Download this file (151025_4_DC1CB33_Tieng Anh 3_P2.pdf)151025_4_DC1CB33_Tieng Anh 3_P2.pdf[ ]205 kB
Download this file (151025_4_DC2DT56_Tin hieu va he thong.pdf)151025_4_DC2DT56_Tin hieu va he thong.pdf[ ]209 kB
Download this file (151025_4_DC2DT56_Tin hieu va he thong_P2.pdf)151025_4_DC2DT56_Tin hieu va he thong_P2.pdf[ ]192 kB
Download this file (151025_4_DC2GT35_Vat lieu xay dung.pdf)151025_4_DC2GT35_Vat lieu xay dung.pdf[ ]208 kB
Download this file (151025_4_DC2GT35_Vat lieu xay dung_P2.pdf)151025_4_DC2GT35_Vat lieu xay dung_P2.pdf[ ]207 kB
Download this file (151025_4_DC2KX17_Trac dia.pdf)151025_4_DC2KX17_Trac dia.pdf[ ]185 kB
Download this file (151025_4_DC3KT27_Ke toan thue.pdf)151025_4_DC3KT27_Ke toan thue.pdf[ ]206 kB

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn