Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp bổ sung năm 2010

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT

Số:   /KH-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tốt nghiệp bổ sung năm 2010

I. Nội dung : Tổ chức thi tốt nghiệp bổ sung cho học sinh, sinh viên, học viên các hệ đào tạo từ khóa 58, 59 trở về trước chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.
II. Tiến độ thực hiện
:
- Đăng ký dự thi:  Từ ngày    01/11/2010.
- Xét điều kiện dự thi: Ngày 01/12/2010.
- Thời gian ôn tập: Từ ngày  06/12/2010.
- Thời gian thi:     Từ ngày   11/12/2010 (theo lịch cụ thể tại bảng sau).

Kế hoạch thi tốt nghiệp bổ sung năm 2010

III. Tổ chức thực hiện:

- Ban Giám hiệu (do phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo) chủ trì họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, học viên.

- Các khoa tiếp nhận đơn xin thi, tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, học viên theo biểu mẫu quy định, gửi về phòng Đào tạo trước khi xét.

- Phòng Đào tạo thẩm định kết quả do các khoa tổng hợp trước khi họp xét.

- Giám đốc phân hiệu Thái Nguyên được Hiệu trưởng ủy quyền chủ trì việc tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của học sinh, sinh viên thuộc phạm vi phân hiệu, tổng hợp kết quả trình ban Giám hiệu phê duyệt.

- Việc tổ chức thi tốt nghiệp bổ sung được tiến hành tại 3 cơ sở đào tạo của trường. Phân hiệu Thái Nguyên và Trung tâm Vĩnh Yên, tùy tình hình thực tế, nếu số lượng thí sinh ít, có thể gửi danh sách về phòng Đào tạo để bố trí thi chung tại Hà Nội.

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng:
(để chỉ đạo);
- Phân hiệu TN, Trung tâm VY,  các phòng, khoa: (để thực hiện).
- CĐ, Đoàn TN: (để phối hợp)
- Lưu: VT, ĐT.

K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)


Trần Quang Dũng

 

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015