Nhiệm vụ giao ban tháng 12 năm 2014

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/4773A/NVGB-ĐHCNGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

NHIỆM VỤ GIAO BAN THÁNG 12 NĂM 2014

- Thành phần: Các đồng chí cán bộ chủ chốt từ cấp tổ bộ môn
- Chủ trì: Đồng chí Đỗ Ngọc Viện - Hiệu trưởng
- Thư ký: Đồng chí Lê Văn Sự - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị
- Nội dung:
+ Công bố các quyết định về tổ chức cán bộ;
+ Đánh giá công tác tháng 10/2014;
+ Nhiệm vụ công tác tháng 11/2014;    
I. Đánh giá công tác tháng 11/2014
1. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức kỷ niệm 69 năm thành lập Trường; ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014;        
- Triển khai thi lái xe ô tô, mô tô an toàn, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ theo đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014;
- Thu thập các tư liệu xây dựng phim kỷ niệm 70 năm thành lập Trường;
- Thiết kế mở rộng, bổ sung tư liệu phòng truyền thống Nhà trường;
2. Công tác tổ chức cán bộ & quản lý
* Công tác tổ chức, nhân sự
- Thành lập Bộ môn Tin học công trình, Bộ môn Thí nghiệm công trình thuộc Khoa Công trình;
- Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Bổ sung định biên Ban XDCB; kiến nghị Quận đội Thanh Xuân bổ nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự cơ sở Hà Nội;
- Điều chuyển định biên bổ sung cho các đơn vị có yêu cầu;
- Bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho một số chức danh theo yêu cầu quản lý;
* Bồi dưỡng cán bộ: Cử 01 đồng chí trong Ban Giám hiệu đi học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.
* Công tác quản lý
- Triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo yêu cầu của xã hội hóa, công tác quản lý, phù hợp với thực tiễn Nhà trường;
- Giải ngân các nhiệm vụ theo dự toán được giao năm 2014;
- Chuẩn bị nội dung đấu thầu nhà ăn tập thể;
- Làm việc với đoàn Kiểm toán Nhà nước, tổ duyệt quyết toán tài chính Bộ GTVT về thẩm định phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2013;
3. Công tác đào tạo
* Công tác tuyển sinh
- Công khai phương án tuyển sinh năm 2015 tại các cơ sở đào tạo và trên Website của Trường;
-  Ôn thi tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học, liên thông cao đẳng lên đại học cho thí sinh đã tốt nghiệp đủ điều kiện 36 tháng;
- Thanh tra hậu tuyển sinh.
* Công tác đào tạo
- Thống nhất được cấu trúc chương trình đào tạo sau đại học: Cầu đường và Cơ khí ô tô;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, chương trình đào tạo .v.v. phục vụ công tác kiểm tra đào tạo lái xe;
- Tổ chức thi học kỳ; hướng dẫn sinh viên cao đẳng liên thông đại học làm đồ án tốt nghiệp; tổ chức bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên liên thông cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học;
- Xét học tiếp, dừng học.
4. Công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
-  Bộ kế hoạch đầu tư đã trình Chính phủ xin thực hiện hỗ trợ giai đoạn 2 dự án Jica “Tăng cường năng lực đào tạo hệ đại học” cho Trường;
- Nghiệm thu các giáo trình đại học: Cơ kết cấu, Quản lý dự án đã viết xong để chỉnh sửa đưa vào sử dụng;
-  Xây dựng biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Insa của Pháp; tổ chức đào tạo ngắn hạn cho 20 học viên của Lào;
- Đấu thầu trang bị bàn ghế, phòng học ngoại ngữ, thiết bị kiểm soát ra vào Thư viện
5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất
-  Cải tạo sân bóng; định vị mặt bằng kè ao, khởi công xây dựng nhà điều hành Vĩnh Yên;
-  Cải tạo hội trường, xây bể nước Thái Nguyên;
-  Trình Bộ GTVT thẩm định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành XDCB Thái Nguyên
6. Công tác học sinh, sinh viên
- Phối hợp với đoàn thể thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật trong sinh viên
- Tổ chức buổi gặp mặt Nhà trường với các cựu sinh viên vào 15/11/2014;
-  Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên K65.
7. Công tác đoàn thể
 - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hướng tới kỷ niệm 69 năm thành lập Trường và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2014;
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật trong học sinh, sinh viên.
8. Công tác xây dựng Đảng
- Xây dựng kế hoạch đại hội các Chi bộ và đại hội Đảng bộ Nhà trường;
- Rà soát phương án quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ;
- Thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ Nhà trường;
- Các Chi bộ tổ chức kết nạp đảng viên theo Nghị quyết Đảng ủy
II. Công tác tháng tháng 12/2014
- Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được Bộ GTVT giao năm 2014;
- Hoàn thành đánh giá phân loại công chức, viên chức, đánh giá đảng viên làm cơ sở cho công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể.
1. Công tác tuyên truyền
- Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12/2014;
- Tiếp tục triển khai các nội dung còn lại của đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2014;
- Tổ chức thi tìm hiểu về Trường; củng cố phòng truyền thống Nhà trường;
2. Công tác tổ chức cán bộ & quản lý
* Công tác tổ chức, nhân sự
- Nghiên cứu đổi tên Trung tâm tư vấn và kiểm định chất lượng công trình thành Trung tâm NCKH công nghệ;
- Lập kế hoạch vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi;
- Kiểm điểm phân loại viên chức, công chức năm 2014;
- Bán một số cổ phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương án cổ phần hóa đã được Bộ GTVT phê duyệt;
- Bổ sung định biên cho bộ phận quản lý giảng đường, Ban XDCB ở Hà Nội, Vĩnh Yên;
- Rà soát cán bộ diện Trường quản lý chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp năm 2015;
* Công tác quản lý
- Trình Bộ GTVT phê duyệt đề án xã hội hóa công tác đào tạo; đề án học phí;
- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh một số văn bản quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn của Trường;
- Giải ngân các nhiệm vụ theo dự toán được giao năm 2014;
- Giao nhiệm vụ quản lý, bảo trì các phòng thí nghiệm đã đầu tư; cử định biên tiếp nhận và chuyển giao công nghệ Phòng Thí nghiệm môi trường;
- Quyết định thành lập Ban Kiểm kê tài sản năm 2014;
3. Công tác đào tạo
* Công tác tuyển sinh
- Tổ chức thi tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học, liên thông cao đẳng lên đại học cho thí sinh đã tốt nghiệp đủ điều kiện 36 tháng;
- Thanh tra hậu tuyển sinh, báo cáo kết quả tuyển sinh về Bộ GD&ĐT, Bộ GTVT;
* Công tác đào tạo
- Xây dựng đề cương các học phần đào tạo sau đại học: Cầu đường và Cơ khí ô tô;
- Công khai chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo trên trang thông tin điện tử của Trường;
- Trình mở ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật môi trường; Tài chính doanh nghiệp;
- Tổ chức thi học kỳ cho các lớp; bảo vệ tốt nghiệp cho các lớp liên thông K63;
- Rà soát, điều chỉnh định mức hướng dẫn khóa luận, đồ án tốt nghiệp.
4. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
- Tiếp cận với Chính phủ xin hỗ trợ giai đoạn 2 dự án Jica “Tăng cường năng lực đào tạo hệ đại học”;
- Bổ sung giai đoạn 2 Phòng Thí nghiệm thủy lực, thủy văn;
- Nghiệm thu các giáo trình đại học đã viết xong để đưa vào sử dụng;
- Xây dựng và  ký biên bản hợp tác với Trường Đại học Insa của Pháp;  
- Bế mạc đào tạo ngắn hạn cho các học viên nước bạn Lào;
- Kiểm toán dự án Jica để trình duyệt quyết toán hoàn thành.
5. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
- Phối hợp với đoàn thể thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật trong học sinh, sinh viên;
- Rà soát sửa đổi, ban hành quy định đối với sinh viên;
- Tổ chức khám sức khỏe sinh viên khóa 65;
- Tổ chức hội nghị giáo viên chủ nhiệm. Nghiên cứu công tác chủ nhiệm lớp gắn với giáo viên từ lúc vào cho đến khi ra trường.
6. Phòng Hành chính - Quản trị
- Tổ chức đấu thầu nhà ăn tập thể;
- Hoàn chỉnh định mức vật tư thực tập các chuyên ngành;
- Phối hợp với các đơn vị kiểm kê tài sản năm 2014;
- Thay một số nội quy các phòng thí nghiệm còn mang tên cao đẳng;
7. Phòng Tài chính - Kế toán
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quyết toán các dự án hoàn thành theo kế hoạch của Bộ GTVT;
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ
- Phối hợp các đơn vị giải ngân các nhiệm vụ theo dự toán được giao năm 2014;
- Phối hợp với các đơn vị kiểm kê tài sản năm 2014;
8. Phòng Thanh tra giáo dục
- Triển khai xây dựng kế hoạch thanh tra đào tạo năm học 2014 - 2015;
- Tổ chức dự giờ đột xuất một số giảng viên.
9. Phòng Đảm bảo chất lượng
- Hoàn thiện các nội dung ba công khai để thông tin trên Website của Trường;
- Xây dựng phần mền tổng hợp ý kiến sinh viên về giảng dạy của giảng viên.
- Tổ chức thi học kỳ I năm học 2014 - 2015.
10. Các khoa, bộ môn
- Khoa Khoa học cơ bản: Lập dự toán trang bị phòng Lý, Hóa ở Vĩnh Yên;
- Khoa Kỹ thuật cơ sở: Triển khai viết giáo trình đại học các học phần thuộc khoa quản lý;
- Khoa Công nghệ thông tin: Xây dựng đề cương chi tiết các học phần: Truyền thông và mạng máy tính; Điện tử truyền thông. đề cương liên thông từ cao đẳng lên đại học của 2 ngành trên.
- Khoa Công trình: Hoàn thiện đề cương mở ngành và đề cương chi tiết ngành  Công nghệ kỹ thuật môi trường; xây dựng đề cương đào tạo cao học Kỹ thuật đường ô tô và Cầu;
- Khoa Cơ khí: Hoàn thiện đề cương mở ngành và đề cương chi tiết ngành Cơ điện tử; xây dựng đề cương mở ngành đào tạo cao học chuyên ngành Kỹ thuật ô tô;
 - Khoa kinh tế: Hoàn thiện đề cương mở ngành Tài chính doanh nghiệp; đề cương chi tiết giảng dạy Vận tải Logistics;
- Khoa Lý luận chính trị: Hoàn thiện các báo cáo hội thảo “Hồ Chí Minh với GTVT”
- Khoa Đào tạo tại chức: Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thi tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học, liên thông đủ điều kiện 36 tháng.
11. Cơ sở Thái Nguyên
- Triển khai các nội dung giao ban của Trường tới các đơn vị của cơ sở;
- Xây dựng chương trình hành động theo nhiệm vụ năm học và chiến lược phát triển Trường;
- Quảng bá hình ảnh của cơ sở lên trang Website của cơ sỏ;
- Hoàn thành sửa chữa hội trường; thiết kế cải tạo nhà công vụ giáo viên;
- Củng cố các mẫu Phòng thí nghiệm Địa chất;
12. Cơ sở Vĩnh Yên
-  Hoàn thiện sân bóng đá, đường cổng phụ vào giảng đường;
-  Bổ sung phòng máy tính;
-  Sửa chữa điện và sơn lại phòng thực hành trắc địa;
-  Hoàn chỉnh lại nội quy các phòng thí nghiệm;
-  Lắp đặt phòng ngoại ngữ;
- Ủi đất làm sân bóng đá Ký túc xá;
- Sửa chữa đường điện hội trường;
- Trồng cỏ, bồn hoa; làm bàn Phòng thí nghiệm Vật lý;
- Bổ sung mẫu khoáng vật Phòng thí nghiệm Địa chất;
- Sửa chữa, vận hành Phòng thí nghiệm Sức bền;
- Thanh lý dỡ bỏ, thu hồi một số hạng mục đã có quyết định thanh lý;
- Lát sân trước nhà làm việc;
13. Ban Xây dựng cơ bản
-  Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu khởi công các dự án năm 2015;
-  Phối hợp với Khoa Công trình kè ao cá Vĩnh Yên;
-  Giám sát xây dựng giảng đường A1, nhà điều hành ở Vĩnh Yên;
- Trình Bộ GTVT thẩm định phê duyệt dự án mở rộng đất ở Vĩnh Yên;
- Thiết kế mở rộng nhà để xe đạp; vườn hoa Ký túc xá;
-  Kiểm toán, quyết toán các dự án đã hoàn thành về đầu tư XDCB.
14. Trạm Y tế
- Triển khai kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, nước sinh hoạt;
- Triển khai công tác phòng dịch;
- Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên tổ chức khám sức khỏe học sinh, sinh viên K65.
15. Thư viện
- Bổ sung giáo trình học tập, giảng dạy theo đề cương;
- Nghiệm thu bàn giao cổng từ Thư viện đưa vào sử dụng.
16. Trung tâm Dịch vụ đời sống
- Trang bị máy thẻ từ kiểm soát gửi xe cho khu vực trông giữ xe;
17. Trung tâm Đào tạo lái xe
- Chủ động tuyển sinh duy trì khai giảng các lớp đào tạo lái xe;
- Trình ban hành đề án xã hội hóa công tác đào tạo lái xe;
18. Trung tâm Công nghệ cơ khí
- Hoàn thiện bài giảng thực hành các hệ theo chuyên ngành;
-Trình Tổng cục Dạy nghề thẩm định cấp phép đánh giá kỹ năng nghề ô tô;
-Trình mở nghề đào tạo: Điện công nghiệp; Cơ điện tử;
- Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo;
19. Công tác đoàn thể
 - Tiếp tục triển khai một số nội dung còn lại của đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật trong cán bộ, viên chức, HS-SV;
- Kiểm điểm phân loại đoàn viên năm 2014;
- Vận động cán bộ, viên chức, sinh viên quyên góp áo ấm ủng hộ đồng bào miền núi nghèo;
- Hình thành các câu lạc bộ có sự hỗ trợ của Nhà trường
20. Công ty TNHH một thành viên
- Giám sát  xây dựng các hạng mục công trình của Trường;
- Thực hiện bán một số cổ phần theo phương án cổ phần hóa đã được Bộ GTVT phê duyệt.
21. Trung tâm Tư vấn và kiểm định chất lượng công trình Giao thông
- Phối hợp với các phòng thí nghiệm Khoa Công trình thực hiện các hợp đồng tư vấn và giảng dạy cho HS-SV;
- Kết hợp đào tạo với nghiên cứu một số nội dung của Ngành đang quan tâm;
Kết luận các ý kiến tham gia
-  Giao Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên xét miễn giảm học phí kỳ I năm học 2014 - 2015 cho sinh viên hưởng chế độ ưu đãi; xây dựng kế hoạch và triển khai thi HS-SV giỏi;
- Giao Phòng HC-QT họp rút kinh nghiệm công tác bảo vệ, tự ý phá khóa cửa hành lang nhà 7 tầng; di chuyển vị trí để xe đổ rác; đề xuất thời gian đấu thầu nhà ăn tập thể.
- Các Bộ môn Đường, Xây dựng dân dụng, Máy xây dựng, Ô tô, Phòng Đảm bảo chất lượng họp rút kinh nghiệm về ra đề thi chậm, không có đáp án, tự ý thay đổi lịch thi;
- Công đoàn phát động ủng hộ 1 ngày lương gửi Quỹ bảo hiểm xã hội Công đoàn.

Nơi nhận:

   - Các đồng chí trong BGH
   - Công đoàn, Đoàn TN
   - Các đơn vị
   - Lưu VT, HC-QT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


TS. Đỗ Ngọc Viện

THƯ KÝ

(Đã ký)

 Lê Văn Sự

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn