Nhiệm vụ giao ban tháng 01 năm 2015

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/29A/NVGB-ĐHCNGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

NHIỆM VỤ GIAO BAN THÁNG 1 NĂM 2015

- Thành phần: Các đồng chí cán bộ chủ chốt từ tổ bộ môn
- Chủ trì giao ban: Đồng chí Đỗ Ngọc Viện - Hiệu trưởng
- Thư ký: Đồng chí Lê Văn Sự - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị
- Nội dung:

+ Đánh giá công tác tháng 12/2014;
+ Nhiệm vụ công tác tháng  1/2015;
+ Lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với chức danh lãnh đạo tại Bộ GTVT

 

I. Đánh giá công tác tháng 12/2014

1. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức gặp mặt các đồng chí bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12/2014;

- Triển khai các nội dung còn lại của đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2014;

2. Công tác tổ chức cán bộ & quản lý

* Công tác tổ chức, nhân sự

- Kiểm điểm và xét phân loại viên chức, công chức năm 2014;

- Thông báo bán một số cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương án cổ phần hóa đã được Bộ GTVT phê duyệt;

- Tuyển dụng bổ sung định biên giảng viên cho một số đơn vị còn thiếu theo đề án vị trí việc làm;

* Công tác quản lý

- Trình Bộ GTVT phê duyệt đề án xã hội hóa công tác đào tạo;

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh một số văn bản quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn của Trường;

- Giải ngân các nhiệm vụ theo dự toán được giao năm 2014;

- Thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 2014;

3. Công tác đào tạo

* Công tác tuyển sinh

 - Tổ chức thi tuyển sinh đại học tại chức, liên thông cao đẳng lên đại học;

* Công tác đào tạo

- Giao nhiệm vụ xây dựng đề cương các học phần đào tạo sau đại học 02 ngành: Cầu đường và Cơ khí ô tô; 

- Hoàn thiện hồ sơ xin mở ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật môi trường; Tài chính doanh nghiệp;

- Tổ chức thi học kỳ; hướng dẫn tốt nghiệp cho các lớp liên thông khóa 63;

4. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

- Chính phủ đã đồng ý đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ giai đoạn 2 dự án Jica “Tăng cường năng lực đào tạo hệ đại học”; 

- Nghiệm thu giáo trình đại học: An toàn lao động; Tổ chức chạy tầu;

- Ký biên bản hợp tác đào tạo với Trường Đại học Insa của Pháp;  

- Bế mạc đào tạo ngắn hạn cho 20 học viên nước bạn Lào;

- Duyệt quyết toán hoàn thành dự án trang thiết bị giai đoạn 1. 

5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

- Triển khai cải tạo cơ sở vật chất xưởng công trình, định vị kè ao, làm sân bóng đá cơ sở đào tạo Vĩnh Yên;

- Ban giải phóng mặt bằng đã trình UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng mở rộng đất ở Vĩnh Yên;

- Triển khai xây dựng tầng 2, 3 nhà điều hành; tầng 2 nhà giảng đường A1; 

- Thẩm định hồ sơ thanh toán giải ngân khối lượng hoàn thành các dự án xây dựng công trình năm 2014; 

6. Công tác sinh viên

- Phối hợp với đoàn thể thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật trong sinh viên;

7. Công tác đoàn thể 

- Tiếp tục triển khai một số nội dung còn lại của đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật, môi trường trong cán bộ, công nhân viên, HS-SV;

- Vận động cán bộ, sinh viên quyên góp áo ấm ủng hộ đồng bào miền núi; tham gia đóng góp xây dựng quỹ xã hội từ thiện Công đoàn GTVT;

- Tham gia hội trại do tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức đạt giải nhì.

8. Công tác xây dựng Đảng

- Hoàn thành kiểm điểm phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2014;

- Các Chi bộ chuẩn bị báo cáo đại hội chi bộ theo kế hoạch của Đảng bộ nhà trường

II. Công tác tháng tháng 1/2015

1. Công tác tuyên truyền

- Kỷ niệm ngày 85 năm thành Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 -:- 3/2/2015; 

- Tổ chức hội nghị tổng kết KHCN và biểu dương các điển hình tiên tiến;

- Làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng tiến tới đại hội Đảng các cấp 

2. Công tác tổ chức cán bộ & quản lý

* Công tác tổ chức, nhân sự

- Nghiên cứu thành lập Hội đồng trường; Viện NCKH và Công nghệ; Phòng Sau đại học; Trung tâm Tin học; Trung tâm Ngoại ngữ;

- Sửa đổi chức, năng nhiệm vụ Phòng HC-QT; Trung tâm Dịch vụ đời sống;

- Điều chuyển nhà ăn tập thể hết thời hạn khoán về Trung tâm Dịch vụ đời sống để tổ chức lại bếp ăn tập thể theo phương thức xã hội hóa;

- Rà soát cán bộ quản lý cấp trường chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ năm 2015;

- Tổ chức chia tay các đồng chí được nhà nước cho nghỉ chế độ năm 2014;

- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí diện Bộ GTVT quản lý.

* Công tác quản lý

- Hoàn thành xây dựng đề án học phí theo mô hình tự chủ;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt “Quy chế hoạt động Trường Đại học Công nghệ GTVT” phù hợp với Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

 - Giao nhiệm vụ quản lý, bảo trì các phòng thí nghiệm đã đầu tư; cử định biên tiếp nhận và chuyển giao công nghệ phòng thí nghiệm môi trường;

- Ban hành kế hoạch nghỉ tết Ất Mùi 2015

3. Công tác đào tạo

* Công tác tuyển sinh

- Báo gọi nhập học thí sinh trúng tuyển hệ đại học tại chức, liên thông cao đẳng lên đại học;

- Báo cáo kết quả tuyển sinh gửi Bộ GD&ĐT, Bộ GTVT;

- Tuyên truyền phương án tuyển sinh trên Website và các cơ sở đào tạo.

* Công tác đào tạo

- Công khai chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường;

- Trình mở ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Tài chính doanh nghiệp;

- Triển khai mở các ngành đại học có đủ điều kiện.

- Tổ chức thi học kỳ; tổ chức bảo vệ tốt nghiệp cho các lớp liên thông khóa 63;

4. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

- Nghiệm thu các giáo trình đại học đã viết xong để đưa vào sử dụng;

- Kiểm toán dự án Jica để trình duyệt quyết toán hoàn thành;  

- Nghiệm thu các đề tài cấp bộ, cấp trường, triển khai đăng ký đề tài, dự án cấp bộ năm 2016;

- Chuẩn bị cho hội thảo khoa học và tổng kết công tác nghiên cứu khoa học 5 năm. 

 4. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

- Xây dựng đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật trong sinh viên năm 2015;

- Rà soát sửa đổi, ban hành quy định đối với sinh viên;

- Tổng kết công tác giáo viên chủ nhiệm; quyết định giáo viên chủ nhiệm lớp từ khi sinh viên vào đến khi ra trường;

- Phối hợp với các khoa phổ biến kế hoạch nghỉ tết của Nhà trường.

5. Phòng Hành chính - Quản trị

- Phối hợp với các khoa trình Ban Giám hiệu phê duyệt bổ sung các định mức vật tư thực tập chuyên ngành;

- Kiểm kê tài sản năm 2014;

- Xây dựng phương án bảo vệ những ngày nghỉ tết; in lịch; tổ chức vệ sinh khu vực trường trước khi nghỉ tết.

6. Phòng Tài chính - Kế toán

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quyết toán các dự án hoàn thành;

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung “Quy chế chi tiêu nội bộ” 

- Phối hợp với các đơn vị kiểm kê tài sản năm 2014;

- Chuẩn bị kinh phí nghỉ tết Ất Mùi.

7. Phòng Thanh tra giáo dục 

- Tổ chức thanh tra đào tạo theo kế hoạch;

- Tổ chức dự giờ đột xuất một số giảng viên.

8. Phòng Đảm bảo chất lượng

- Hoàn thiện các nội dung ba công khai để thông tin trên Website của Trường;

- Xây dựng phần mền tổng hợp ý kiến sinh viên về giảng dạy của giảng viên.

- Tổ chức thi học kỳ.

9. Các khoa, bộ môn

- Khoa Khoa học cơ bản: Lập dự toán trang bị phòng thí nhiệm vật lý, hóa học ở Vĩnh Yên; 

- Khoa Kỹ thuật cơ sở: Triển khai viết giáo trình đại học các học phần thuộc khoa quản lý;

- Khoa Công nghệ thông tin: Xây dựng đề cương chi tiết các học phần truyền thông và mạng máy tính; Điện tử truyền thông. Đề cương liên thông từ cao đẳng lên đại học của 2 ngành trên.

- Khoa công trình: Hoàn thiện đề cương mở ngành và đề cương chi tiết ngành  Công nghệ kỹ thuật môi trường; xây dựng đề cương đào tạo cao học: Kỹ thuật đường ô tô và cầu;

- Khoa Cơ khí: Hoàn thiện đề cương mở ngành và đề cương chi tiết ngành Cơ điện tử; xây dựng đề cương mở ngành đào tạo cao học chuyên ngành Kỹ thuật ô tô; 

 - Khoa Kinh tế - Vận tải: Hoàn thiện đề cương mở ngành Tài chính doanh nghiệp; đề cương chi tiết giảng dạy vận tải Logistics;

- Khoa Lý luận chính trị: Hoàn thiện các báo cáo hội thảo “Hồ Chí Minh với GTVT”

- Khoa Đào tạo tại chức: Phối hợp với Phòng Đào tạo báo gọi thí sinh trúng tuyển hệ đại học tại chức, liên thông đủ điều kiện 36 tháng.

10. Cơ sở Thái Nguyên

- Triển khai các nội dung giao ban của Trường tới các đơn vị của cơ sở;

- Quảng bá hình ảnh của cơ sở lên trang Website của cơ sở; 

- Hoàn thành sửa chữa hội trường; thiết kế cải tạo nhà công vụ giáo viên;

- Củng cố các mẫu phòng thí nghiệm địa chất;

11. Cơ sở Vĩnh Yên

-  Hoàn thiện sân bóng đá, đường cổng phụ vào giảng đường;

-  Bổ sung phòng máy tính Vĩnh Yên;

-  Sửa chữa điện và sơn lại phòng thực hành trắc địa;

-  Hoàn chỉnh lại nội quy các phòng thí nghiệm;

-  Lắp đặt phòng ngoại ngữ;

- Ủi đất làm sân bóng đá khu ký túc xá;

- Sửa chữa đường điện hội trường;

- Trồng cỏ, bồn hoa; làm bàn phòng thí nghiệm vật lý;

- Bổ sung mẫu khoáng vật phòng thí nghiệm địa chất;

- Sửa chữa, vận hành phòng thí nghiệm sức bền; 

- Thanh lý dỡ bỏ, thu hồi một số hạng mục đã có quyết định thanh lý;

- Lát sân trước nhà làm việc;

12. Ban Xây dựng cơ bản

- Tập trung đầu tư cải tạo cơ sở vật chất xưởng công trình, xưởng cơ khí, kè ao, làm sân bóng, thoát nước .v.v. cơ sở Vĩnh Yên;

- Trình Bộ GTVT thẩm định phê duyệt dự án mở rộng đất ở Vĩnh Yên;

- Quyết toán dự án hoàn thành đầu tư XDCB Thái Nguyên; giảng đường A2; ký túc xá Vĩnh Yên.

- Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu xây dựng các công trình năm 2015; 

13. Trạm Y tế

- Triển khai kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, nước sinh hoạt;

- Triển khai công tác phòng dịch;

- Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên tổ chức khám sức khỏe sinh viên.

14. Thư viện

- Bổ sung giáo trình học tập, giảng dạy theo đề cương;

- Nghiệm thu bàn giao cổng từ thư viện đưa vào sử dụng.

15. Trung tâm Dịch vụ đời sống

- Liên hệ làm thẻ từ cho khu vực trông xe;

16. Trung tâm Đào tạo lái xe

- Chủ động tuyển sinh duy trì khai giảng các lớp đào tạo lái xe;

- Trình ban hành đề án xã hội hóa công tác đào tạo lái xe;

17. Trung tâm Công nghệ cơ khí

- Hoàn thiện bài giảng thực hành các hệ theo chuyên ngành;

- Trình Tổng cục dạy nghề thẩm định cấp phép đánh giá kỹ năng nghề ô tô;

- Trình mở nghề đào tạo: Điện công nghiệp; Cơ điện tử; Truyền thông và mạng máy tính.

- Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo;

18. Công tác đoàn thể

- Triển khai đại hội Đoàn trường theo kế hoạch của Thành đoàn Hà Nội;

- Vận chuyển, bàn giao áo ấm ủng hộ đồng bào miền núi;

- Xây dựng kế hoạch triển khai hội thao, văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/03/2015;

- Công đoàn tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến

19. Công ty TNHH một thành viên

- Giám sát xây dựng các hạng mục công trình của Trường;

- Tiếp tục triển khai bán một số cổ phần theo phương án cổ phần hóa đã được Bộ GTVT phê duyệt.

20. Trung tâm Tư vấn kiểm định chất lượng công trình giao thông

- Phối hợp với các phòng thí nghiệm Khoa Công trình thực hiện các hợp đồng tư vấn và giảng dạy cho HS-SV;

- Kết hợp đào tạo với nghiên cứu một số nội dung của Ngành GTVT đang quan tâm;

Kết luận các ý kiến tham gia

- Giao Phòng Đào tạo hoàn thành thanh toán thừa giờ giáo viên; thông báo sớm thời gian học lại để sinh viên biết để đăng ký;

- Giao Khoa Khoa học cơ bản củng cổ phòng thí nghiệm sức bền tận dụng thiết bị cũ, bổ sung thiết bị mới;

- Giao Khoa Công nghệ thông tin hoàn thành đề cương ngành Truyền thông và mạng máy tính bảo vệ cuối tháng 1/2015;

- Giao Khoa Cơ khí hoàn thành đề cương ngành Cơ điện tử bảo vệ cuối tháng 1/2015;

- Chương trình cấp chứng chỉ: Kết hợp chương trình chính khóa với chương trình nâng cao;

 

Nơi nhận:

   - Các đồng chí trong BGH
   - Công đoàn, Đoàn TN
   - Các đơn vị
   - Lưu VT, HC-QT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Đỗ Ngọc Viện

THƯ KÝ

(Đã ký)

 

 Lê Văn Sự

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn