Nhiệm vụ giao ban tháng 03 năm 2015

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/522A/NVGB-ĐHCNGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 NHIỆM VỤ GIAO BAN THÁNG 3 NĂM 2015

- Thành phần: Các đồng chí cán bộ chủ chốt từ tổ bộ môn
- Chủ trì giao ban: Đồng chí Đỗ Ngọc Viện - Hiệu trưởng
- Thư ký: Đồng chí Lê Văn Sự - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị
- Nội dung:
+ Đánh giá công tác tháng 2/2015;
+ Nhiệm vụ công tác tháng 3/2015;
I. Đánh giá công tác tháng 2/2015
1. Công tác tuyên truyền
- Chỉ đạo đón xuân Ất Mùi vui vẻ, an toàn, tiết kiệm;
- Chúc mừng cán bộ y tế nhân  kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2015;
- Tiễn 2 đồng chí cán bộ của Trường lên đường nhập ngũ;
2. Công tác tổ chức cán bộ & quản lý
* Công tác tổ chức, nhân sự
- Hoàn thành xây dựng chức năng, nhiệm vụ Phòng Sau đại học, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; điều chỉnh chức năng nhiệm vụ Phòng HC-QT, Trung tâm Dịch vị đời sống.
- Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm báo cáo Bộ GTVT;
- Vinh danh, bổ nhiệm vào ngạch chức danh Phó giáo sư cho giảng viên.
* Công tác quản lý
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung “Quy chế hoạt động Trường Đại học Công nghệ GTVT” phù hợp với Quyết định 70/2014/QĐ -TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;
* Quốc phòng - An ninh: Dự thi mô hình học cụ giảng dạy quốc phòng - an ninh đạt giảỉ nhất năm 2015;
3. Công tác đào tạo
* Công tác tuyển sinh
- Triển khai kiểm tra văn bằng hệ liên thông cao đẳng lên đại học nhập trường;
- Tuyên truyền phương án tuyển sinh trên Website và các cơ sở đào tạo của trường.
* Công tác đào tạo
 - Hoàn thành hồ sơ mở ngành đào tạo Công nghệ kỹ thuật môi trường; Tài chính doanh nghiệp;
- Hoàn thành tổ chức thi, chấm thi học kỳ và nhập điểm các học phần;
- Sửa đổi Định mức đào tạo theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐ, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;
- Thông tin kết quả học tập của sinh viên với gia đình
4. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
- Nghiệm thu các giáo trình đại học đã viết xong để đưa vào sử dụng;
- Nghiệm thu các đề tài, dự án cấp bộ, cấp trường, triển khai đăng ký đề tài, dự án cấp bộ năm 2016;
- Chuẩn bị cho hội thảo khoa học và tổng kết công tác nghiên cứu khoa học 5 năm (2010 - 2015);
5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất
- Hoàn thành rải đường bê tông quanh khu vực sân bóng; lát vỉa hè, sân xưởng công trình; triển khai hoàn thiện nhà điều hành; đổ bê tông sàn tầng 3 nhà giảng đường A1 cơ sở đào tạo Vĩnh Yên;
- Triển khai thiết kế cải tạo giảng đường A1, A2, nhà kiểm định cơ sở Hà Nội; thiết kế cải tạo đường điện, nhà xưởng công trình, nâng cấp nhà ăn thành lớp học thực hành cơ sở đào tạo Vĩnh Yên;
- Triển khai hồ sơ mời thầu, đấu thầu xây dựng sân bóng đá Vĩnh Yên;
- Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ thanh toán các công trình sửa chữa, nâng cấp năm 2014;  
6. Công tác sinh viên
- Dự thảo quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ cán bộ lớp;
- Chi hỗ trợ sinh viên diện chính sách, diện có hoàn cảnh khó khăn về nghỉ tết.
- Công bố kết quả, trao giấy khen, phần thưởng cho sinh viên đạt kết quả trong kỳ thi sinh viên giỏi các môn học; cán bộ lớp có thành tích; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích trong học tập.
7. Đảm bảo đời sống và an ninh nghỉ tết
- Chi quà tết, thanh toán các khoản đối với cán bộ, viên chức, người lao động trước khi về nghỉ tết;
- Công tác trật tự, an ninh trong dịp nghỉ tết đảm bảo an toàn;
- Phân bổ kinh phí cho các cơ sở đào tạo;
8. Công tác đoàn thể
  - Thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn;  
- Xây dựng kế hoạch hội thao, văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
9. Công tác xây dựng Đảng
- Quyết định công nhận kết quả bầu cử cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ bộ phận;
-Thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ (2010 - 2015);
 - Ban chấp hành đường nhiệm giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020;
II. Công tác tháng 3/2015
1. Công tác tuyên giáo
- Chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động hội thao, văn nghệ chào mừng 84 năm thành lập Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh;
 - Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ (2015 - 2020);
 - Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm chuyển biến về nhận thức, ý thức học tập của sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập khu vực và cổ phần hóa các doanh nghiệp.
2. Công tác tổ chức cán bộ & quản lý
* Công tác tổ chức, nhân sự
- Thành lập Phòng Sau đại học; Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; Bộ môn giảng dạy tiếng Pháp; Phòng Thí nghiệm môi trường;
- Tiếp nhận, ký hợp đồng lao động với các giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Giáo sư, Phó giáo sư về công tác tại trường theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;
- Kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có học vị Tiến sĩ, Phó giáo sư đang làm việc ở trường đã được nhà nước cho nghỉ chế độ còn đủ sức khỏe, có nhu cầu làm việc theo quy định của Pháp luật;
- Rà soát, cân đối, điều chỉnh định biên các đơn vị theo đề án vị trí việc làm; bổ sung giảng viên tiếng Pháp, tiếng Anh, giảng viên các bộ môn còn thiếu.
- Dự kiến nhân sự Hội đồng trường; nhân sự Bộ môn giảng dạy tiếng pháp;
- Hợp nhất các tổ giảng dạy Thái Nguyên để sinh hoạt chuyên môn và chịu sự điều hành của các khoa và tổ bộ môn.
- Công tác cán bộ: Nghiên cứu bổ sung vị trí cán bộ thay thế các đồng chí được nhà nước cho nghỉ chế độ.
* Công tác quản lý
- Kiểm kê tài sản năm 2014;
  - Rà soát, sửa đổi, bổ sung “Quy chế chi tiêu nội bộ” theo định hướng từng bước thực hiện xã hội hóa; gắn thực hiện tiền lương tăng thêm với khối lượng và hiệu quả công việc;
- Xây dựng, ban hành quy định giờ làm việc, mức lương theo hợp đồng lao động đối với các Tiến sĩ, Phó giáo sư, Giáo sư đã được Nhà nước cho nghỉ chế độ về công tác tại Trường;
- Xây dựng đề án quản lý tài sản theo Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 6 tháng 2 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn doanh nghiệp.
3. Công tác đào tạo
* Công tác tuyển sinh
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, Ban thanh tra để triển khai công tác tuyển sinh năm 2015;
* Công tác đào tạo
- Xây dựng đề án học phí theo mô hình tự chủ;
- Xây dựng đề án dạy học ngoại ngữ;
- Xây dựng đề án dạy học bằng tiếng nước ngoài;  
- Triển khai mở chuyên ngành đào tạo: Đường Sân bay - Ô tô; Quản lý khai thác đường ô tô;
- Đẩy nhanh tiến độ mở ngành đào tạo Thạc sĩ: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Đường ô tô; cầu); Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Ô tô);
 - Xét điểm tích lũy học kỳ thông báo tới sinh viên và gia đình;
 - Giải quyết các trường hợp sinh viên có điểm tích lũy học kỳ thấp.
4. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
- Triển khai nghiệm thu các giáo trình đại học đã hoàn thành để đưa vào sử dụng;
- Kiểm toán dự án Jica, trình Bộ phê duyệt quyết toán hoàn thành;  
- Nghiệm thu các đề tài, dự án cấp Bộ, cấp Trường, đăng ký đề tài, dự án cấp Bộ năm 2016;
- Chuẩn bị cho hội thảo khoa học và tổng kết công tác nghiên cứu khoa học 5 năm (2010 - 2015);
5. Ban Xây dựng cơ bản
- Trình Bộ GTVT xin chủ trương cải tạo nâng cấp đơn nguyên 2 Xưởng Công trình; thẩm tra, phê duyệt nâng cấp nhà ăn thành Xưởng Cơ khí; cải tạo đường điện; đấu thầu làm mặt cỏ nhân tạo sân bóng cơ sở đào tạo Vĩnh Yên;
- Đôn đốc tiến độ xây dựng nhà điều hành; giảng đường A1; công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đất cơ sở đào tạo Vĩnh Yên;
- Hướng dẫn các lớp sinh viên thực tập kết hợp với kè ao, xây dựng hệ thống thoát nước thải cơ sở đào tạo Vĩnh Yên .v.v.
- Trình Bộ GTVT thẩm định phê duyệt dự án mở rộng đất ở Vĩnh Yên;
- Quyết toán dự án hoàn thành đầu tư XDCB cơ sở đào tạo Thái Nguyên; giảng đường A2; ký túc xá Vĩnh Yên.
- Chuẩn bị hồ sơ, tổ chức đấu thầu xây dựng các công trình nâng cấp, các dự án thiết bị, chương trình mua sắm trước 30/6/2015;
6. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
- Giao công tác giáo viên chủ nhiệm cho giảng viên từ khi sinh viên vào trường đến khi ra trường;
- Mời các báo cáo viên nói chuyện về yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, cổ phần hóa và hội nhập quốc tế;
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung  ban hành quy định đối với sinh viên;
- Bồi dưỡng đội tuyển thi Olimpic quốc gia: Cơ lý thuyết; Cơ học kết cấu; Cơ học đất.
7. Phòng Hành Chính - Quản trị
- Kiểm kê tài sản năm 2014;
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán, TCCB xây dựng đề án tự chủ tài sản.
8. Phòng Tài chính - Kế toán
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quyết toán các dự án hoàn thành;
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung “Quy chế chi tiêu nội bộ” theo định hướng từng bước thực hiện xã hội hóa; gắn thực hiện tiền lương tăng thêm với khối lượng và hiệu quả công việc;
- Phối hợp với các đơn vị kiểm kê tài sản năm 2014;
9. Phòng Thanh tra giáo dục
 - Kiểm tra các đơn vị thực hiện quy định của Trường trước khi về nghỉ tết;
 - Kiểm tra chấp hành giờ lên lớp trước và sau nghỉ tết .
10. Phòng Đảm bảo chất lượng
- Hoàn thiện nội dung ba công khai để thông tin trên Website của trường;
- Hoàn thành công tác thi, chấm thi, nhập điểm các học phần;
11. Các khoa, bộ môn
- Khoa Khoa học cơ bản: Chủ trì phối hợp với KHCN xây dựng đề án dạy học ngoại ngữ;
- Khoa Công trình: Báo cáo đề cương mở ngành Thạc sĩ Kỹ thuật công trình giao thông;
- Khoa Cơ khí: Báo cáo đề cương mở ngành Thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí; Cơ điện tử trên ô tô;
- Khoa Công nghệ thông tin: Báo cáo đề cương mở ngành Truyền thông và mạng máy tính; đề cương điện tử cho ngành Cơ điện tử.
- Khoa Cơ sở kỹ thuật: Triển khai viết giáo trình và nghiệm thu giáo trình đã hoàn thành;
- Khoa Kinh tế - Vận tải: Triển khai viết giáo trình và nghiệm thu giáo trình đã hoàn thành;
- Khoa Đào tạo tại chức: Hoàn thành công tác nhập học và kiểm tra hậu tuyển sinh;
12. Cơ sở Thái Nguyên
- Triển khai các nội dung giao ban của Trường tới các đơn vị của cơ sở;
- Triển khai thiết kế cải tạo các công trình nâng cấp năm 2015;
13. Cơ sở Vĩnh Yên
- Triển khai các nội dung giao ban của Trường tới các đơn vị của cơ sở;
- Triển khai trồng cây; kè ao cá; di chuyển kho hành chính để quy hoạch mặt bằng
14. Trạm Y tế
- Kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, nước sinh hoạt, nhà ăn;
- Triển khai công tác phòng dịch;
15. Thư viện
- Bổ sung giáo trình học tập, giảng dạy theo đề cương;
- Nghiệm thu bàn giao cổng từ thư viện đưa vào sử dụng.
16. Trung tâm Dịch vụ đời sống
- Làm thẻ từ quản lý khu vực gửi xe;
- Vệ  sinh khu vực gửi xe.
17. Trung tâm Đào tạo lái xe
- Sắp xếp xe tập lái để vào nơi quy định;
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh sau tết;
18. Trung tâm Công nghệ cơ khí
- Hoàn thiện các bài giảng thực hành các hệ theo chuyên ngành;
- Trình thủ tục mở ngành đào tạo nghề đã đề cập trong các kỳ giao ban;
- Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép đánh giá kỹ năng nghề ô tô;
19. Công tác đoàn thể
- Đoàn thanh niên: Chủ trì xây dựng đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật trong sinh viên năm 2015;
-  Triển khai tổ chức khai hội thao, văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3/2015;
- Công đoàn: Triển khai tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến;
- Tiếp đoàn kiểm tra Công đoàn ngành về kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn và công tác tài chính năm 2014;
20. Công ty TNHH một thành viên
- Giám sát  xây dựng các hạng mục công trình của Trường;
- Đề xuất nhân sự Hội đồng quản trị đại diện phần vốn Nhà nước theo phương án cổ phần hóa đã được Bộ GTVT phê duyệt.
21. Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình giao thông
- Bảo dưỡng các trang thiết bị;
- Triển khai các hợp đồng thí nghiệm;
22. Ban Chỉ huy Quân sự
 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch huấn luyện năm 2015;
Kết luận các ý kiến tham gia
- Phòng Đào tạo:
+ Bố trí học lại vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật cho sinh viên có điểm học phần thấp; tổ chức thi cải thiện trước khi xét điểm tích lũy học kỳ;
+ Bố trí lớp học cao đẳng cầu đường đang học ở giảng đường C về giảng đường có máy chiếu; nếu không bố trí được trao đổi với Phòng HC-QT trang  bị máy chiếu cho giảng đường;
+ Thành lập Ban xây dựng chương trình đào tạo Đường Sân bay - Ô tô; Quản lý khai thác cầu đường bộ cao tốc;
- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên: Xây dựng kế hoạch sinh hoạt tuần công dân, bố trí lớp học không quá đông; phân bổ nhiều thời gian cho học tập quy chế; làm việc với các khoa nhập và quản lý dữ liệu sinh viên theo quy định của Bộ GD&ĐT;
- Phòng Đảm bảo chất lượng: Phân quyền cho giáo viên chấm bài thi, nhập điểm, in kết quả theo lớp gửi bộ môn và giáo viên giảng dạy học phần; bố trí sinh viên có lịch thi bị trùng thi lại;
- Phòng Tổ chức cán bộ: Thành lập Ban xây dựng đề án dạy học ngoại ngữ;
- Phòng Hành chính - Quản trị: Mua bổ sung máy tính cho các phòng thực hành tin học (6 máy/phòng);
- Phòng Thanh tra giáo dục: Tăng cường kiểm tra chấp hành giờ lên lớp của giảng viên;
- Đoàn thanh niên: Kiện toàn các chi đoàn; tổ chức đại hội chi đoàn bầu BCH chi đoàn các lớp khóa 65;
- Khoa Đào tạo tại chức: Làm việc với Binh đoàn 12, Trường Trung cấp Giao thông Miền Bắc chuyển toàn bộ tiền mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thâm thể các lớp liên thông về Trường để mua bảo hiểm cho sinh viên;
- Bộ môn Thí nghiệm công trình: Phối hợp với Khoa Đào tạo tại chức lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy đủ số giờ các học phần thí nghiệm (kể cả học phần đã học chính khóa) trước khi lập danh sách đề nghị nhà trường cấp chừng chỉ.

Nơi nhận:

   - Các đồng chí trong BGH
   - Công đoàn, Đoàn TN
   - Các đơn vị
   - Lưu VT, HC-QT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Đỗ Ngọc Viện

THƯ KÝ

(Đã ký)

 

 Lê Văn Sự

Attachments:
Download this file (nhiem-vu-giao-ban-thang-3-2015.doc)nhiem-vu-giao-ban-thang-3-2015.doc[ ]70 kB
 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn