Nhiệm vụ giao ban tháng 04 năm 2015

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/840A/NVGB-ĐHCNGTVT

Hà Nội, ngày 9 tháng 04 năm 2015

 NHIỆM VỤ GIAO BAN THÁNG 4 NĂM 2015

- Thành phần: Các đồng chí cán bộ chủ chốt từ tổ bộ môn
- Chủ trì giao ban: Đồng chí Đỗ Ngọc Viện - Hiệu trưởng
- Thư ký: Đồng chí Lê Văn Sự - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị
- Nội dung:
+ Công bố các quyết định của tổ chức;
+ Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại hội nghị cán bộ chủ chốt;
+  Đánh giá công tác tháng 3/2015;
+ Nhiệm vụ công tác tháng  4/2015;
I. Đánh giá công tác tháng 3/2015
1. Công tác tuyên giáo
- Chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng 84 năm thành lập Đoàn Thành niên cộng sản Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020;
2. Công tác tổ chức cán bộ & quản lý
* Công tác tổ chức
- Thành lập Phòng Đào tạo sau đại học; Bộ môn Giảng dạy tiếng Pháp; Phòng Thí nghiệm môi trường;
- Tiếp nhận, ký hợp đồng lao động với các giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Giáo sư, Phó giáo sư về công tác tại trường theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ;
- Hợp nhất các tổ giảng dạy Cơ sở Thái Nguyên để sinh hoạt chuyên môn và chịu sự điều hành của các khoa và tổ bộ môn.
* Công tác cán bộ
- Nghiên cứu bổ sung vị trí cán bộ thay thế các đồng chí được Nhà nước cho nghỉ chế độ
3. Công tác đào tạo
* Công tác tuyển sinh
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký, triển khai công tác tuyển sinh năm 2015;
* Công tác đào tạo
- Nghiệm thu đề cương mở ngành đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
- Tổ chức bảo vệ tốt nghiệp cho các lớp cao đẳng liên thông từ TCCN;
- Tổ chức sinh viên có điểm tích lũy học kỳ thấp học lại, thi lại.
4. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
- Triển khai nghiệm thu giáo trình đại học: Xây dựng nền đường sắt;
- Kiểm toán dự án Jica, trình Bộ GTVT phê duyệt quyết toán hoàn thành; 
- Nghiệm thu các đề tài, dự án cấp Bộ, cấp Trường, đăng ký đề tài, dự án cấp Bộ năm 2016;
- Chuẩn bị cho hội thảo khoa học và tổng kết công tác nghiên cứu khoa học 5 năm (2010 - 2015).
5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất
- Trình Bộ GTVT phê duyệt dự án mở rộng đất; triển khai thẩm tra, phê duyệt nâng cấp nhà ăn thành xưởng thực hành; triển khai dự án cải tạo xây dựng đường điện; làm sân bóng mặt cỏ nhân tạo; hoàn thiện nhà điều hành; đổ bê tông sàn tấng 5 giảng đường A1 Cơ sở Vĩnh Yên;
- Hướng dẫn các lớp sinh viên thực tập kết hợp với kè ao, xây dựng hệ thống thoát nước thải Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên;
- Quyết toán dự án hoàn thành đầu tư XDCB Cơ sở đào tạo Thái Nguyên;
- Chuẩn bị hồ sơ mời thầu xây dựng các công trình nâng cấp, các dự án thiết bị, chương trình mua sắm năm 2015;
- Triển khai xây dựng dự án trang thiết bị giai đoạn 2;
6. Công tác sinh viên
- Bồi dưỡng đội tuyển thi Olimpic quốc gia dự thi: Cơ lý thuyết; Cơ học kết cấu; Cơ học đất.
7. Công tác đoàn thể
- Đoàn thanh niên: Tổ chức hội thao, văn nghệ chào mừng 84 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tham gia hiến máu nhân đạo do Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức; tham gia hội diền văn nghệ Khối các trường đại học
- Công đoàn: Chuẩn bị hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015.
8. Công tác xây dựng Đảng
- Hoàn thiện báo cáo chính trị, nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội;
- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.
II. Công tác tháng 4/2015
1. Công tác tổ chức, nhân sự
- Triển khai hoạt động Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; hoạt động của Bộ môn Giảng dạy tiếng Pháp;
- Rà soát, cân đối, điều chỉnh định biên các đơn vị trước khi xây dựng kế hoạch đào tạo năm học (2015 - 2016);
- Dự kiến nhân sự Hội đồng trường;
- Công tác cán bộ của Trường:
+ Điều chuyển đồng chí Trần Ngọc Vũ Phó trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên giữ chức vụ Phó trưởng khoa Cơ khí Cơ sở Vĩnh Yên;
+ Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với đồng chí: Nguyễn Kiên Quyết Phó Bộ môn Công trình thủy giữ chức Trưởng Bộ môn Công trình thủy;
+ Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với đồng chí: Nguyễn Diệp Thành Tổ phó Tổ giảng dạy thực hành ô tô giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ giảng dạy thực hành ô tô; 
+ Giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ quản trị mạng - Thông tin tuyên truyền (Phòng HC-QT) cho đồng chí Vũ Duy Tùng.
- Điều chuyển viên chức:
+ Vũ Trung Hiếu Phòng KHCN&HTQT về phòng Hành chính - Quản trị;
+ Lê Xuân Thái Phòng KHCN&HTQT về Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường;
+ Chu Phương Nhung Phòng KHCN&HTQT về Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường;
+ Nguyễn Văn Chưởng Bộ môn Ô tô về Phòng Công tác HS-SV (Vĩnh Yên)  để phối hợp công tác đoàn Cơ sở Vĩnh Yên với công tác học sinh, sinh viên;
2. Công tác đào tạo
* Công tác tuyển sinh:
- Triển khai công tác tư vấn tuyển sinh (lưu ý tư vấn tuyển sinh đào tạo nghề);
- Xây dựng đề án quy định đào tạo liên thông;
* Công tác đào tạo
- Xây dựng đề án học phí theo mô hình tự chủ;
- Xây dựng đề án dạy học bằng tiếng nước ngoài;
- Đẩy nhanh tiến độ mở ngành đào tạo Thạc sĩ các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường ô tô; cầu); Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành ô tô);
- Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo năm học (2015 - 2016);
- Xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng liên thông từ TCCN;
- Xây dựng kế hoạch thi, làm đồ án  tốt nghiệp khóa 63 cao đẳng, 64 TCCN. 
3. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
- Triển khai nghiệm thu các giáo trình đại học đã hoàn thành;
- Kiểm toán dự án Jica, trình Bộ GTVT phê duyệt quyết toán hoàn thành; 
- Nghiệm thu các đề tài, dự án cấp Bộ, cấp Trường, đăng ký đề tài, dự án cấp Bộ năm 2016;
- Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học 5 năm (2010 - 2015);
- Tổng hợp đề xuất dự án đầu tư thiết bị phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2016; 
4. Ban Xây dựng cơ bản
- Trình Bộ GTVT xin chủ trương cải tạo nâng cấp đơn nguyên 2 Xưởng Công trình; thẩm tra, phê duyệt nâng cấp Nhà ăn thành Xưởng Cơ khí; cải tạo đường điện Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên;
- Đôn đốc tiến độ xây dựng nhà điều hành; giảng đường A1; công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đất Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên;
- Trình Bộ GTVT thẩm định phê duyệt dự án mở rộng đất Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên;
- Quyết toán dự án hoàn thành giảng đường A2; Ký túc xá Vĩnh Yên.
- Chuẩn bị hồ sơ, tổ chức đấu thầu xây dựng các công trình nâng cấp, các dự án thiết bị, chương trình mua sắm trước 30/6/2015;
- Đề xuất dự án xây dựng, sửa chữa; xây dựng kế hoạch năm 2016; 
5. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
- Tăng cường kiểm tra sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm với các lớp;
- Xây dựng kế hoạch, mời các báo cáo viên nói chuyện về yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, cổ phần hóa và hội nhập quốc tế;
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành quy định đối với sinh viên;
- Tổ chức khám sức khỏe các lớp liên thông nhập học.
6. Phòng Hành chính - Quản trị
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán, Tổ chức cán bộ xây dựng đề án “Tự chủ tài sản”.
- Tiếp nhận xe ô tô của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ GTVT điều chuyển cho trường;
- Chuẩn bị các phòng thi THPT tại trường;
- Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản năm 2014;
- Tổng hợp đề nghị xây dựng cơ sở vật chất phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2016; 
7. Phòng Tài chính - Kế toán
 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quyết toán các dự án hoàn thành;
 - Rà soát, sửa đổi, bổ sung “Quy chế chi tiêu nội bộ” theo định hướng từng bước thực hiện xã hội hóa; gắn thực hiện tiền lương tăng thêm với khối lượng và hiệu quả công việc;
8. Phòng Thanh tra giáo dục
 - Tăng cường công tác thanh tra đột xuất việc chấp hành Quy chế đào tạo của giảng viên
9. Phòng Đảm bảo chất lượng
- Hoàn thiện nội dung ba công khai để thông tin trên Website của trường;
- Hoàn thành công tác thi, chấm thi, nhập điểm các học phần;
10. Các khoa, bộ môn
- Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo, đề xuất đầu tư trang bị năm 2016;
- Khoa Khoa học cơ bản: Chủ trì phối hợp với Phòng KHCN&HTQT xây dựng đề án dạy học ngoại ngữ;
- Khoa Công trình: Báo cáo đề cương mở ngành Thạc sĩ Kỹ thuật công trình giao thông;
- Khoa Cơ khí: Báo cáo đề cương mở ngành Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí; Cơ điện tử trên ô tô;
- Khoa Công nghệ thông tin: Báo cáo đề cương mở ngành truyền thông và mạng máy tính; đề cương điện tử cho ngành cơ điện tử.
- Khoa Cơ sở kỹ thuật: Triển khai viết giáo trình và nghiệm thu giáo trình đã hoàn thành;
- Khoa Kinh tế - Vận tải: Triển khai viết giáo trình và nghiệm thu giáo trình đã hoàn thành; nghiệm thu đề cương giảng dạy ngành Tài chính doanh nghiệp hệ đại học;
- Khoa Đào tạo tại chức: Hoàn thành thủ tục xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng liên thông từ TCCN; dự kiến triển khai tuyển sinh liên thông năm 2015.
11. Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
- Triển khai các nội dung giao ban của Trường tới các đơn vị của cơ sở;
- Triển khai thiết kế cải tạo các công trình nâng cấp 2015;
- Đề xuất các dự án xây dựng kế hoạch năm 2016. 
12. Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên
- Triển khai các nội dung giao ban của trường tới các đơn vị của cơ sở;
- Triển khai trồng cây; kè ao cá; di chuyển kho hành chính để quy hoạch mặt bằng;
- Dự thi sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 3.
13. Trạm Y tế
- Kiểm tra công tác vệ sinh, nước sinh hoạt, an toàn thực phẩm nhà ăn;
- Triển khai công tác phòng dịch;
- Triển khai tháng vệ sinh an toàn thực phẩm;
14. Thư viện
- Bổ sung giáo trình học tập, giảng dạy theo đề cương;
- Nghiệm thu bàn giao cổng từ thư viện đưa vào sử dụng.
15. Trung tâm Dịch vụ đời sống
- Làm thẻ từ quản lý khu vực bãi giữ xe;
- Vệ  sinh khu vực bãi giữ xe.
16. Trung tâm Đào tạo lái xe
- Triền khai tuyển sinh khai giảng các lớp đào tạo lái xe;
17. Trung tâm Công nghệ cơ khí
- Hoàn thiện các bài giảng thực hành các hệ theo chuyên ngành;
- Trình thủ tục mở ngành đào tạo nghề đã đề cập trong các kỳ giao ban;
- Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép: Đánh giá kỹ năng nghề ô tô;
18. Công tác đoàn thể
- Đoàn thanh niên:
+ Chủ trì xây dựng đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật trong sinh viên năm 2015;
+ Thành lập các câu lạc bộ ;
- Công đoàn:
+ Triển khai tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến;
+ Tiếp đoàn kiểm tra Công đoàn Ngành GTVT về kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn và công tác tài chính năm 2014;
19. Công ty TNHH một thành viên
- Giám sát xây dựng các hạng mục công trình của Trường;
- Trình Bộ GTVT phê duyệt nhân sự đại diện phần vốn Nhà nước theo phương án cổ phần hóa đã được Bộ GTVT phê duyệt.
20. Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình giao thông
- Bảo dưỡng các trang thiết bị;
- Triển khai các hợp đồng thí nghiệm;
21. Ban Chỉ huy quân sự
- Phối hợp với Quận đội Thanh Xuân điều tra quân nhân dự bị, vũ khí phương tiện.

Nơi nhận:

   - Các đồng chí trong BGH
   - Công đoàn, Đoàn TN
   - Các đơn vị
   - Lưu VT, HC-QT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

TS. Đỗ Ngọc Viện

THƯ KÝ

(Đã ký)

 

 Lê Văn Sự

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn