Phòng thí nghiệm công trình xây dựng

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà A4, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội

* Lịch sử:
Phòng Thí nghiệm Công trình giao thông được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1271/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 10/6/2013
* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng phòng : Ths. Trần Thanh Hà
- Tổng số CB-GV: 14 người
* Chức năng:
- Phòng Thí nghiệm Công trình giao thông trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (GTVT) có chức năng thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu, kết quả thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình giao thông;
- Thực hiện quản lý quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy thực hành cho các lớp: Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề ngành công trình và các chuyên ngành khác trong chương trình, kế hoạch  đào tạo của nhà Trường;
- Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ  KHKT và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất.
* Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Thực hiện công khai  trên trang thông tin điện tử của Bộ xây dựng; báo cáo tình hình hoạt động hàng năm của phòng thí nghiệm gửi cơ quan đánh giá công nhận trước ngày 31/ 01 của năm sau;
- Thực hiện quy trình khảo sát, lấy mẫu tại hiện trường; hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bị và quy trình thí nghiệm cho mỗi phép thử;
- Lưu trữ: Quyết định thành lập phòng thí nghiệm, quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng thí nghiệm, các biên bản bàn giao, điều chuyển; tình trạng và chứng chỉ kiểm định hiệu chuẩn trang thiết bị thí nghiệm, chứng chỉ quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn (TCVN ISO 9001: 2000); các tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật của phòng thí nghiệm; hợp đồng lao động, các chứng chỉ đào tạo cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm đã đăng ký;
- Lưu trữ sổ sách ghi chép giao nhận mẫu; kết quả thí nghiệm; lưu mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm theo quy định của quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
- Thực hiện các quy định về thanh tra, kiểm tra quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành giao thông ban hành theo quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch, tiến độ, chương trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác đã được nhà Trường phê duyệt thực hiện;
- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành; biên soạn đề cương học phần, môn học, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, quỹ đề kiểm tra, đề thi đánh giá học phần, môn học; tổ chức nghiên cứu cải tiến, đổi mới  phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập; đề xuất bổ sung, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực  nghiệm khoa học;
-  Hướng dẫn HS - SV tham gia NCKH, thi HS - SV giỏi các môn học;
- Tham gia xây dựng dự án tăng cường cơ sở vật chất cho các phòng thí nghiệm, phòng học thực hành phù hợp với các học phần trong chương trình đào tạo của nhà Trường;
- Chủ động, đề xuất bổ sung định biên, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức;
- Chủ động đề xuất, mời giảng viên tham gia giảng dạy, báo cáo các chuyên đề khoa học, tiến bộ kỹ thuật, thực tiễn sản xuất  phù hợp với chương trình đào tạo của Trường;
- Căn cứ nhu cầu xã hội, đội ngũ giảng viên, chủ động đề xuất với nhà Trường phát triển các chuyên ngành đào tạo mới;
- Quản lý việc chấp hành quy chế đào tạo của giáo viên; thực hiện các quy định của Trường; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; công tác giáo dục và rèn luyện, tư vấn học tập cho HS - SV;
- Phối hợp với Phòng Công tác HS - SV quản lý kết quả học tập, rèn luyện của HS - SV;
- Lưu trữ  hồ sơ, sổ sách liên quan đến điểm học phần của HS - SV theo quy chế đào tạo hiện hành;
- Khai thác các hợp đồng tư vấn về quản lý, kiểm định chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Quản lý tài sản được giao, quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Tham gia các Hội đồng tư vấn theo quyết định của Hiệu trưởng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu Trưởng giao.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn