Văn phòng khoa

Địa chỉ: Phòng 202 Nhà A4, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Lịch sử
Tổ Văn phòng, khoa Công trình được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1943/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011

* Tổ chức nhân sự:
- Tổ trưởng: TS. Ngô Thị Thanh Hương
- Tổng số CB-GV: 06 người (Trong đó: Tiến sỹ: 02; Thạc sỹ: 02; Kỹ sư: 02)

* Chức năng:
Tổ Văn phòng Khoa Công trình có chức năng giúp Trưởng khoa quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa và kế hoạch đào tạo của nhà trường; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến HS-SV trong phạm vi khoa quản lý.