Bộ môn Vận tải Sắt - Bộ

Địa chỉ: Phòng 507, Khu hiệu bộ- Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: ; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Vận tải Sắt - bộ, Khoa Kinh tế vận tải được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1964/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
* Tổ chức nhân sự:

- Phó trưởng Bộ môn, phụ trách bộ môn : Ths. Hoàng Văn Lâm
- Tổng số CB- GV- CNV: 09 người.
* Chức năng:
Bộ môn Vận tải Sắt - Bộ, Khoa Kinh tế vận tải là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Kinh tế vận tải và Trường.