Bộ môn NLCN Mác-Lê Nin

Địa chỉ : Phòng          - Khu hiệu bộ, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
- Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Khoa Lý luận chính trị được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1970/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
*Tổ chức nhân sự
- Trưởng Bộ môn: Ths. Nguyễn Thị Thơ
- Phó trưởng Bộ môn : Ths.NCS. Phan Huy Trường

- Tổng số CB-GV-CNV : 07 người. (Trong đó: ThS-NCS: 01; Thạc sĩ: 06).
* Chức năng
Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lênin, Khoa Lý luận chính trị là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Khoa Lý luận chính trị và Trường.

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn