Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Địa chỉ: Phòng 409 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04.35528978; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 121/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/1/2014.

* Tổ chức nhân sự:
- Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng : Ths-NCS. Tạ Thế Anh
-Tổng số CB-CNV : 09
* Chức năng:
- Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải là tổ chức tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ  của đơn vị, bảo vệ  lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà Trường, của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên (HS-SV) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
* Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Tham mưa giúp Hiệu trưởng nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực hiện các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Căn cứ tiêu chuẩn và quy định về kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức thực hiện đánh giá trong, tiến tới kiểm định đánh giá ngoài;
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục;
- Tập hợp cơ sở dữ liệu để minh chứng các tiêu chuẩn, tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục;
- Lập báo cáo định kỳ về kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Trưởng phòng là ủy viên một số hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng;
- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ viên chức trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng được quyền cho cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý nghỉ 01 ngày. Nghỉ từ 02 ngày phải báo cáo Nhà trường.
- Hằng tháng báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác tháng tới tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn