Cổng thông tin điện tử Phòng Tài Chính - Kế toán


Cổng thông tin điện tử Phòng Tài Chính - Kế toán

11/11/2015

Với mục đích phục vụ Cán bộ, Viên chức, Giảng viên và Học sinh- Sinh viên của trường. Phòng Tài chính - Kế toán xây dựng trang thông tin để cung cấp các văn bản, quy trình, biểu mẫu thanh toán và tình hình học phí, học bổng của Học sinh- Sinh viên

Phòng Tài chính - Kế toán mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của Cán bộ, Viên chức, Giảng viên và Học sinh- Sinh viên nhằm xây dựng trang thông tin của Phòng ngày càng tốt hơn.

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ: phongtaichinhketoan