Huế Phạm Thị

Huế Phạm Thị

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano TiO2 trong xử lý nước nhiễm dầu mỡ khoáng
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Scenario analysis on road transport service: Energy consumption and GHG emissions
  Vol 59 (Further issues)
  Vietnam Journal of Science and Technology, Vietnam Academic of Science and Technology
 • 2
  Nghiên cứu xu hướng thay đổi tiêu thụ năng lượng đối với các ngành dịch vụ vận tải
  2021
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 • 3
  Đánh giá mức phát thải khí từ hoạt động vận tải đường bộ của Việt Nam, sử dụng phương pháp LMDI phân tách phát thải CO2
  ISSN 2354-0818
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 4
  Evaluation of energy intensity of Transportation service sectors in Vietnam
  Published online: 13 January, 2020
  Environmental Science and Pollution Research
 • 5
  Kinh nghiệm sử dụng công cụ Calculator 2050 ở một số nước và đề xuất hướng ứng dụng cho ngành giao thông đường bộ Việt Nam
  Số tháng 11 năm 2019 (ISSN: 2615-9597)
  Tạp chí Môi trường
 • 6
  Analysis of energy demand of road transportation sector in Vietnam
  ISBN: 978-604-95-0863-9
  Kỷ yếu tại hội thảo: "The 14th Asian Biohydrogen, Biorefinery and Bioprocess Symposium"
 • 7
  Kinh nghiệm sử dụng công cụ Calculator 2050 ở một số nước và đề xuất hướng ứng dụng cho ngành giao thông đường bộ Việt Nam
  Số 11
  Tạp chí Môi trường (ISSN: 2615-9597)
 • 8
  Nguy cơ ô nhiễm nước thải từ tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long, đề xuất giải pháp khắc phục.
  2018
  Tạp chí môi trường
 • 9
  Nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu Nano TiO2 trong xử lý nước nhiễm dầu diesel
  2017
  Tạp chí môi trường
 • 10
  Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm do công nghệ nung gốm sứ tại làng nghề Bát Tràng
  2017
  Tạp chí môi trường
 • 11
  Tác động của hoạt động giao thông vận tải đến môi trường và đề xuất giải pháp giảm phát thải khí nhà kính
  2017
  Tạp chí môi trường
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Quan trắc môi trường
  2018
  Nhà xuất bản Giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin