Hành động khắc phục

Tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng luôn được quan tâm và cải tiến liên tục. 

Ngày 20/02/2017, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã được công nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và được cấp Giấy chứng nhận số CSGD2017.04/CEA-AVU&C của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam với số tiêu chí đạt yêu cầu là 51/61 (83,6%).

Trong Chu kỳ Kiểm định chất lượng (2017-2022), Nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả Tự đánh giá và Khuyến nghị của Đoàn Đánh giá ngoài và Hội đồng Kiểm định chất lượng. Kết quả nổi bật trong giai đoạn 2017-2021 gồm 5 vấn đề và 10 điểm nhấn:

Kết quả đánh giá ngoài năm 2022, Nhà trường đạt 100/111 tiêu chí (90,09%). Ngày 10/10/2022, Nhà trường đã tổ chức Lễ Khai giảng và đón nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Chu kỳ 2.