Hành động khắc phục

Tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng luôn được quan tâm và cải tiến liên tục