Mục tiêu - Kế hoạch

Thực hiện vai trò và sứ mạng của mình, hàng năm Trường Đại học Công nghệ GTVT đều định hướng mục tiêu và kế hoạch trong kiểm soát và đảm bảo chất lượng