Kế hoạch

Your server does not support the GD function required to process this type of image.

Your server does not support the GD function required to process this type of image.

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 3403/ĐHCNGTVT-ĐBCL về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021..