Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2016

Ngày 18 tháng 02 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 382a/ĐHCNGTVT-ĐBCLĐT về hoạt động Đảm bảo chất lượng năm 2016.