Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2019

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 63/ĐHCNGTVT-ĐBCL về hoạt động Đảm bảo chất lượng năm 2019.

File đính kèm