Kế hoạch khảo sát sinh viên năm 2016

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đảm bảo sinh viên ra trường có đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp đáp ứng thị trường lao động, Nhà trường ban hành Thông báo số 2393/ĐHCNGTVT-ĐBCLĐT-TB về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đang học tập và sinh viên vừa tốt nghiệp.

Hướng dẫn khảo sát trực tuyến: http://utt.edu.vn/uploads/file-manager/files/Huong%20dan%20khao%20sat.docx