Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Thông báo số 860/TB-ĐHCNGTVT về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên năm 2019. Đây là nhiệm vụ bắt buộc đối với người học, sinh viên không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ công tác khảo sát sẽ bị hạn chế trong việc công bố điểm và đăng ký học tập.