Chính sách ĐBCL

Hội đồng Tự đánh giá Lần 1 (Năm 2012)

Hội đồng Tự đánh giá Lần 1 (Năm 2012)

Ngày 21 tháng 5 năm 2012, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Quyết định số 601+602/QĐ-ĐHCNGTVT về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và phân công các nhóm chuyên trách cho công tác đánh giá chất lượng....