Chính sách Đảm bảo chất lượng

Chính sách Đảm bảo chất lượng của Trường ĐHCNGTVT

I. QUAN ĐIÊM CHẤT LƯỢNG

Chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công nghệ GTVT được thể hiện xuyên suốt thông qua các quan điểm chủ đạo sau:

1. Chất lượng đào tạo là vấn đề then chốt, có ý nghĩa sống còn của Nhà trường, góp phần thực hiện trách nhiệm giải trình của Nhà trường với xã hội, người học và các cơ quan quản lý;

2. Các chương trình đào tạo phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường, địa phương và cả nước, đáp ứng nhu cầu của xã hội; các sản phẩm khoa học và công nghệ mang tính ứng dụng cao, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của Nhà trường và cộng đồng; các hoạt động phục vụ hướng đến sự phát triển bền vững của cộng đồng, hỗ trợ tích cực cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu;

3. Người học tốt nghiệp đạt được chuẩn đầu ra tương ứng với trình độ và ngành đào tạo, có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu để phát triển bản thân, có việc làm phù hợp với chuyên môn và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội;

4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề;

5. Cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng;

6. Nhà trường và các chương trình đào tạo được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng uy tín trong nước và từng bước tiếp cận với các tiêu chuẩn kiểm định của Khu vực và quốc tế.

II. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

Hoạt động Bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Công nghệ GTVT phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau đây:

1. Bảo đảm chất lượng giáo dục là trách nhiệm của Nhà trường;

2.  Bảo đảm cân bằng giữa quyền tự chủ của Nhà trường và trách nhiệm giải trình với xã hội;

3. Bảo đảm có sự tham gia và hợp tác của tất cả các bên liên quan trong công tác bảo đảm chất lượng giáo dục;

4. Tất cả các hoạt động của Nhà trường được triển khai trên nền tảng văn hóa chất lượng;

5. Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong có cấu trúc hợp lý, vận hành hiệu quả, trách nhiệm của các bộ phận được xác định rõ;

6. Lãnh đạo Nhà trường quan tâm, chỉ đạo hoạt động của hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục để bảo đảm việc triển khai hiệu quả, bền vững;

7. Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục được cung cấp đủ nguồn lực để hoạt động hiệu quả;

8. Xây dựng cơ chế, quy trình chính thức để xét duyệt, rà soát định kỳ và theo dõi chất lượng các chương trình và văn bằng, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên để cải tiến chất lượng;

9. Chất lượng được thường xuyên giám sát, đánh giá ở tất cả các cấp độ nhằm cải tiến liên tục;

10. Thường xuyên cung cấp cho xã hội thông tin cập nhật, có liên quan đến Nhà trường, các chương trình đào tạo, thành quả đạt được và các quy trình bảo đảm chất lượng giáo dục.

III. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Để thực hiện tốt các quan điểm và nguyên tắc trên, Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Trường Đại học Công nghệ GTVT cam kết:

1. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động với sự tham gia của các bên liên quan trong suốt quá trình đào tạo;

2. Mang lợi ích cao nhất cho người học dựa trên sự quan tâm, tôn trọng và thấu hiểu các nguyện vọng người học; Người học là đối tượng trung tâm của các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, được tạo mọi điều kiện để phát triển bản thân;

3. Không ngừng đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm với Nhà trường, người học và cộng đồng, có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp. Duy trì và phát triển môi trường làm việc công khai, minh bạch, bảo đảm mọi thành viên của nhà trường được phát huy tối đa năng lực của mình;

4. Mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các đối tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác;

5. Duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong trên nền tảng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của quốc gia và quốc tế.