Hệ thống Đảm bảo chất lượng Trường

♦ HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2023

Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (gọi tắt là Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong), gồm 2 cấp: 

1. Cấp trường: 
- Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục: là tổ chức có chức năng tư vấn cho Ban Giám hiệu về các hoạt động BĐCLGD, được thành lập, giải thể theo quyết định của Hiệu trưởng. Thành phần của Hội đồng BĐCLGD gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên. Hội đồng có từ 15 đến 27 thành viên, bao gồm thành phần đương nhiên (Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo). Chủ tịch Hội đồng BĐCLGD là đại diện Ban Giám hiệu hoặc một nhà giáo dục có uy tín trong nước và quốc tế; các Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện Ban Giám hiệu. Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và các ủy viên Hội đồng. Nhiệm kỳ của Hội đồng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo (KT&ĐBCLĐT) là đơn vị đầu mối triển khai điều phối các hoạt động BĐCLĐT trong Trường, theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
2. Cấp đơn vị: 
- Tổ BĐCLGD tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, được thành lập do Trưởng đơn vị đề xuất và Hiệu trưởng quyết định, số lượng thành viên xác định phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; 
- Tổ trưởng Tổ BĐCLĐT là Trưởng đơn vị, chịu trách nhiệm về công tác BĐCLGD và phân công viên chức, người lao động phụ trách về công tác ĐBCLGD trong đơn vị.

 

♦ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

Hội đồng ĐBCLGD Trường Đại học Công nghệ GTVT được thành lập theo Quyết định số 865/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 10/3/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường. Hội đồng gồm Ban Giám hiệu, đại diện BCH Đảng bộ, Hội đồng Trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đơn vị và người học trong Trường.


♦ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2016