Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA

Bộ tiêu chuẩn hướng dẫn thực hiện đảm bảo chất lượng các cập độ:

1. Đảm bảo chất lượng cấp trường 

2. Đảm bảo chất lượng nội bộ 

3. Đảm bảo chất lượng cấp chương trình 

Chất lượng trong giáo dục đại học không phải là một khái niệm đơn chiều về chất lượng học thuật. Nó được xem là một khái niệm đa chiều theo quan điểm về nhu cầu và mong đợi của nhiều bên liên quan.

Chất lượng trong giáo dục đại học được xem là một khái niệm đa chiều, bao gồm tất cả các chức năng và các hoạt động như giảng dạy và chương trình đào tạo, nghiên cứu và học bổng, nhân sự, sinh viên, các tòa nhà, cơ sở vật chất, thiết bị, các dịch vụ đối với cộng đồng và môi trường học thuật. Tự đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài, được thực hiện bởi các chuyên gia độc lập là rất cần thiết (sống còn) để nâng cao chất lượng.

Để xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến các cấp độ chất lượng trong giáo dục đại học, một trường đại học cần thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng. Báo cáo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (UNESCO, 2003b) đã xác định đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học là “quy trình quản lý và đánh giá một cách có hệ thống nhằm giám sát việc thực hiện các hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học”.

Các Mô hình ĐBCL AUN

Để phát triển hệ thống ĐBCL tổng quát nhằm nâng cao tiêu chuẩn học thuật/ đào tạo và nâng cao hoạt động giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ trong các trường đại học thành viên của AUN, AUN đã đưa ra mô hình ĐBCL AUN gồm các chiều kích (khía cạnh) về chiến lược, hệ thống và chiến thuật. (Chi tiết xem trong file đính kèm)

File đính kèm