Hệ thống các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác Kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục đại học

Các văn bản quy định về công tác Kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

(Nhấn vào Số văn bản để xem nội dung chi tiết)
TT Số, năm ban hành Tên Văn bản Ghi chú
    TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ  
01
Ngày 02/12/2004
QUYẾT ĐỊNH
Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
Về việc kiểm định chất lượng trường đại học
Đã bị thay thế bởi 06/VBHN-BGDĐT
01
Ngày 01/11/2007
QUYẾT ĐỊNH
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
Bộ 10 tiêu chuẩn
Đã bị thay thế bởi 06/VBHN-BGDĐT
01
Ngày 30/10/2012
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007
QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục
Đã bị thay thế bởi 06/VBHN-BGDĐT
01
Ngày 04/3/2014
QUYẾT ĐỊNH
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
Thay thế chương II của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2004
Văn bản hợp nhất Thông tư 65/2007, 37/2012 và Thông tư 38/2004
Đã bị thay thế bởi 12/2017/TT-BGDĐT
02
Ngày 06/6/2008
QUYẾT ĐỊNH
Quy định về chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng Chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Đã bị thay thế bởi Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT
01
Ngày 29/11/2013
THÔNG TƯ
Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Thay thế Quyết định số 29/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
02
Ngày 14/3/2016
THÔNG TƯ
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của các trình độ giáo dục đại học
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của các trình độ giáo dục đại học
03
Ngày 19/5/2017
THÔNG TƯ
Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Thay thế 06/VBHN-BGDĐT
    QUY TRÌNH VÀ CHU TRÌNH  
01 
Ngày 14/12/2007
QUYẾT ĐỊNH
Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Đã bị thay thế bởi TT62/2012/TT-BGDĐT
01
Ngày 28/12/2012
THÔNG TƯ
Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Thay thế Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHÍ  
01
Ngày 06/6/2008
CÔNG VĂN
Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
Đã bị thay thế bởi Hướng dẫn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH
01
Ngày 23/5/2013
THÔNG TƯ
Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
Hướng dẫn này thay thế hướng dẫn kèm theo Công văn số 560/KTKĐCLGD ngày 06/6/2008 của Cục KTKĐCLGD
Đã bị thay thế bởi Hướng dẫn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH
01
Ngày 20/4/2018
THÔNG TƯ
Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
Hướng dẫn đánh giá theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016
02
Ngày 20/4/2018
THÔNG TƯ
Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Hướng dẫn đánh giá theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017
03
Ngày 20/4/2018
THÔNG TƯ
Hướng dẫn sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
Hướng dẫn triển khai Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH
    HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ  

01

Ngày 09/6/2008
CÔNG VĂN
Hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ, TCCN
Tài liệu phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường
Hướng dẫn tự đánh giá
Đã bị thay thế bởi Hướng dẫn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH
01
Ngày 09/5/2013
CÔNG VĂN
Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá
2. Lập kế hoạch tự đánh giá
3. Thu thập thông tin và minh chứng
4. Xử lý, phân tích các thông tin và minh chứng thu được
5. Viết báo cáo tự đánh giá
6. Thể thức, kỹ thuật trình bày
7. Cấu trúc bản báo cáo tự đánh giá
8. Các hoạt động sau khi hoàn thành đợt tự đánh giá
9. Báo cáo cơ quan chủ quản và Bộ Giáo dục và Đào tạo
02
Ngày 20/4/2018
CÔNG VĂN
Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
Hướng dẫn đánh giá theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học