Một số văn bản pháp quy về Giáo dục đại học

Một số văn bản quy định về Giáo dục đại học

(Nhấn vào Số văn bản để xem nội dung chi tiết)

TT
Số, ngày ban hành
Tên văn bản
Ghi chú
    LUẬT  
01
Ngày 18/06/2012
LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
 
 
 
CƠ SỞ GIÁO DỤC
 
01
Trường đại học - Tiêu chuẩn thiết kế
 
02
Ngày 12/04/2012
NGHỊ ĐỊNH
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 
03
Ngày 08/05/2012
NGHỊ ĐỊNH
Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
 
 
Ngày 18/12/2012
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP
 
04
Ngày 18/12/2012
THÔNG TƯ
Quy định chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
 
05
Ngày 26/06/2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020
 
06
Ngày 28/11/2014 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
 
07
Ngày 10/12/2014
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Điều lệ trường đại học
 
08
Ngày 14/02/2015
NGHỊ ĐỊNH
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
 
09
Ngày 17/04/2015
NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
 
10
Ngày 08/09/2015
NGHỊ ĐỊNH
Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
 
11
Ngày 23/09/2015
THÔNG TƯ
Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
 
 
 
TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
 
01
Ngày 15/08/2007
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Đã bị thay thế bởi 17/VBHN-BGDDT ngày 15/05/2014
01
Ngày 27/12/2012
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đã bị thay thế bởi 17/VBHN-BGDDT ngày 15/05/2014
01
Ngày 15/05/2014
VĂN BẢN HỢP NHẤT
Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Hợp nhất QĐ 43/2007/QĐ-BGDDT và TT 57/2012/TT-BGDDT
02
Ngày 02/12/2011
THÔNG TƯ
Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Đã bị thay thế bởi 09/VBHN-BGDDT ngày 07/03/2014
02
Ngày 12/06/2012
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDDT về chỉ tiêu tuyển sinh
Đã bị thay thế bởi 09/VBHN-BGDDT ngày 07/03/2014
02
Ngày 07/03/2014
VĂN BẢN HỢP NHẤT
Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Hợp nhất Thông tư 57/2011/TT-BGDDT và 20/2012/TT-BGDDT