Hệ thống các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác Kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục đại học

STT Tên văn bản Số, ngày tháng ban hành Hiệu lực từ ngày Ghi chú  
I TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CƠ SỞ GIÁO DỤC      
1 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 04/7/2017    
2 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học Số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018      
3 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học Số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018      
4 Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học Số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018      
5 Thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD Số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019      
II TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO      
1 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học Số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016      
2

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016      
3

Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018      
4 Thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD Số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019      
5 Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo Số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 30/12/2020      
6 Điều chỉnh một số phụ lục Công văn số 2085.QLCL-KĐCLGD Số 774/QLCL-KĐCLGD ngày 10/6/2021