Thông báo bổ sung sách tài liệu năm học 2021-2022


Thông báo bổ sung sách tài liệu năm học 2021-2022

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, để đáp ứng nhu cầu sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập theo Đề cương chương trình đào tạo của Nhà trường, Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện kính đề nghị các Khoa rà soát, đề xuất số lượng sách và tài liệu cần bổ sung theo “Danh mục sách theo Đề cương chương trình đào tạo của Trường” kèm theo.

Ngoài ra, các Khoa có nhu cầu bổ sung thêm sách, tài liệu giấy và tài liệu điện tử chưa có trong danh mục trên thì đăng ký theo Biểu mẫu kèm theo thông báo này.

Hạn cuối gửi bản đề xuất trước ngày 10/7/2021 về Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện (Phòng Nghiệp vụ, Tầng 3, Thư viện).

Bản mềm về địa chỉ Email: thuongnth@utt.edu.vn

Thông tin xin liên hệ: Nguyễn Thị Hồng Thương, điện thoại: 0983 833 818.

File đính kèm