Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021


Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; căn cứ mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và cơ cấu về đội ngũ giảng dạy, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo nhu cầu và điều kiện xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 như sau:

I. Nhu cầu bổ nhiệm

TT

Ngành, chuyên ngành

Số lượng giáo sư bổ nhiệm (người)

Số lượng phó giáo sư bổ nhiệm (người)

1

Động lực

02

02

2

Giao thông vận tải

02

06

3

Cơ khí

02

02

4

Cơ học

02

06

5

Công nghệ thông tin

02

02

6

Điện tử

02

02

7

Kinh tế

02

04

II. Điều kiện đăng ký bổ nhiệm

        1. Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu của Trường.

        2. Ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu của Trường (Các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài này đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động).

Đề nghị các cá nhân có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 và có đủ điều kiện theo quy định đăng ký với Nhà trường thông qua Phòng Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, địa chỉ: P303 - H1, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, số 54 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội; điện thoại: 024.35526339; Email: phongtccb@utt.edu.vn)./.

File đính kèm