Thông báo về việc thực hiện phòng ngừa dịch Covid-19 tại Trường Đại học Công nghệ GTVT