Thông báo yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Thông báo yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị của nhà nước về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp,

Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

  1. Tạm dừng toàn bộ các hoạt động thể thao tập trung đông người. Không tập trung quá 10 người ngoài phạm vi Nhà trường; đeo khẩu trang khử khuẩn đúng quy định.
  2. Nghiêm túc thực hiện thông điệp ‘5K” của Bộ Y tế; khai báo y tế đầy đủ theo quy định.
  3. Yêu cầu các đơn vị nghiêm chỉnh triển khai thực hiện trong đơn vị mình. Nếu các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngoài việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật còn bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện./.

 

File đính kèm