Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 03 năm 2021


Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 03 năm 2021

Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng bộ tháng 03 năm 2021, Nhà trường tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 03 năm 2021. Tham dự hội nghị có các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Giám đốc Cơ sở đào tạo, Trưởng, phó các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị chức năng. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị và ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, Hiệu trưởng kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

          Các mặt công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của Nhà trường và các đơn vị trong tháng 01 và tháng 02 năm 2020 đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03 năm 2021

1. Tổ chức đào tạo đại học, sau đại học đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19, đảm bảo đúng tiến độ, thời khoá biểu, đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng đào tạo.

2. Tiếp tục thực hiện các đề án mở ngành mới trình độ đại học, sau đại học phù hợp với năng lực của Trường và nhu cầu của người học; hoàn thành xây dựng, thẩm định đề án tuyển sinh 2021, đề án tư vấn tuyển sinh năm 2021; đề xuất các dự án trung hạn; triển khai dự án mở rộng đất và xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị theo kế hoạch được duyệt.

3. Rà soát, triển khai tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, ngoại ngữ và tin học.

4. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Rà soát, điều chỉnh quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động; các quy định, quy chế nội bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Trường.

5. Triển khai kế hoạch KHCN năm 2021 đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

6. Xây dựng đề án hệ thống phần mềm quản lý trường đại học theo hướng quản lý quá trình và kết quả, thực hiện quản lý, tổ chức điều hành điện tử.

7. Đẩy mạnh triển khai xây dựng bài giảng E Learning và đào tạo từ xa.

Yêu cầu các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Giám đốc cơ sở đào tạo, trưởng các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm tháng 03 năm 2021 đề ra bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng kế hoạch.

File đính kèm