Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc, BHTT tự nguyện đối với sinh viên năm 2020