Thông báo về việc tổ chức xét tuyển tuyên dương, khen thưởng sinh viên tiêu biểu, xuất sắc năm 2019