Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Công nghệ GTVT