Các lớp bị hủy - Đợt 12_1920


Các lớp bị hủy - Đợt 12_1920

03/12/2019

Các lớp sau đây trong Đợt 12 - Năm học 2019 - 2020 bị hủy do số lượng SV đăng kí ít. SV trong các lớp bị hủy nếu có nhu cầu đăng kí vào các lớp được mở (SV có thể đăng kí học phần khác) làm đơn gửi phòng Đào tạo 206H3 trước 15h00 ngày 05/12/2019, trong đơn ghi rõ thông tin cá nhân, lớp bị hủy, lớp có nhu cầu chuyển sang (SV xem TKB các lớp trong đợt 12 ở file đính kèm).